ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کریمی فیروزجایی، هانیه یارمند، (1397). کاربرد تصویر در تبلیغات ورزشی از دیدگاه نشانه معناشناسی: مطالعه موردی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(25)، 89-103. magiran.com/p1839131
Ali Karimi Firozjaei , Hanieh Yarmand, (2018). The Use of Image in Sport Advertisement from View Point of Semiotics: Case Study on Wrestling Federation of Islamic Republic of Iran, Journal of Applied Research of Sport Management, 7(25), 89-103. magiran.com/p1839131
علی کریمی فیروزجایی، هانیه یارمند، کاربرد تصویر در تبلیغات ورزشی از دیدگاه نشانه معناشناسی: مطالعه موردی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1397؛ 7(25): 89-103. magiran.com/p1839131
Ali Karimi Firozjaei , Hanieh Yarmand, The Use of Image in Sport Advertisement from View Point of Semiotics: Case Study on Wrestling Federation of Islamic Republic of Iran, Journal of Applied Research of Sport Management, 2018; 7(25): 89-103. magiran.com/p1839131
علی کریمی فیروزجایی، هانیه یارمند، "کاربرد تصویر در تبلیغات ورزشی از دیدگاه نشانه معناشناسی: مطالعه موردی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران"، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 7، شماره 25 (1397): 89-103. magiran.com/p1839131
Ali Karimi Firozjaei , Hanieh Yarmand, "The Use of Image in Sport Advertisement from View Point of Semiotics: Case Study on Wrestling Federation of Islamic Republic of Iran", Journal of Applied Research of Sport Management 7, no.25 (2018): 89-103. magiran.com/p1839131
علی کریمی فیروزجایی، هانیه یارمند، (1397). 'کاربرد تصویر در تبلیغات ورزشی از دیدگاه نشانه معناشناسی: مطالعه موردی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران'، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(25)، صص.89-103. magiran.com/p1839131
Ali Karimi Firozjaei , Hanieh Yarmand, (2018). 'The Use of Image in Sport Advertisement from View Point of Semiotics: Case Study on Wrestling Federation of Islamic Republic of Iran', Journal of Applied Research of Sport Management, 7(25), pp.89-103. magiran.com/p1839131
علی کریمی فیروزجایی؛ هانیه یارمند. "کاربرد تصویر در تبلیغات ورزشی از دیدگاه نشانه معناشناسی: مطالعه موردی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران". مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7 ،25 ، 1397، 89-103. magiran.com/p1839131
Ali Karimi Firozjaei ; Hanieh Yarmand. "The Use of Image in Sport Advertisement from View Point of Semiotics: Case Study on Wrestling Federation of Islamic Republic of Iran", Journal of Applied Research of Sport Management, 7, 25, 2018, 89-103. magiran.com/p1839131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال