ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لقمان حسامی، اکبر فریدفتحی، فاطمه موسوی نسب، (1397). وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تاسیسات استادیوم های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(25)، 77-87. magiran.com/p1839134
Loghman Hesami, Akbar Farid Fathi , Fatemeh Mousavinasab, (2018). Aspects of safety of buildings and installations in Iranian professional league in the ninth league, Journal of Applied Research of Sport Management, 7(25), 77-87. magiran.com/p1839134
لقمان حسامی، اکبر فریدفتحی، فاطمه موسوی نسب، وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تاسیسات استادیوم های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1397؛ 7(25): 77-87. magiran.com/p1839134
Loghman Hesami, Akbar Farid Fathi , Fatemeh Mousavinasab, Aspects of safety of buildings and installations in Iranian professional league in the ninth league, Journal of Applied Research of Sport Management, 2018; 7(25): 77-87. magiran.com/p1839134
لقمان حسامی، اکبر فریدفتحی، فاطمه موسوی نسب، "وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تاسیسات استادیوم های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم"، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 7، شماره 25 (1397): 77-87. magiran.com/p1839134
Loghman Hesami, Akbar Farid Fathi , Fatemeh Mousavinasab, "Aspects of safety of buildings and installations in Iranian professional league in the ninth league", Journal of Applied Research of Sport Management 7, no.25 (2018): 77-87. magiran.com/p1839134
لقمان حسامی، اکبر فریدفتحی، فاطمه موسوی نسب، (1397). 'وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تاسیسات استادیوم های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم'، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(25)، صص.77-87. magiran.com/p1839134
Loghman Hesami, Akbar Farid Fathi , Fatemeh Mousavinasab, (2018). 'Aspects of safety of buildings and installations in Iranian professional league in the ninth league', Journal of Applied Research of Sport Management, 7(25), pp.77-87. magiran.com/p1839134
لقمان حسامی؛ اکبر فریدفتحی؛ فاطمه موسوی نسب. "وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تاسیسات استادیوم های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم". مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7 ،25 ، 1397، 77-87. magiran.com/p1839134
Loghman Hesami; Akbar Farid Fathi ; Fatemeh Mousavinasab. "Aspects of safety of buildings and installations in Iranian professional league in the ninth league", Journal of Applied Research of Sport Management, 7, 25, 2018, 77-87. magiran.com/p1839134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال