ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرسول خدادادی، مریم فریدفتحی، سارا معصوم زاده، (1397). بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(25)، 23-32. magiran.com/p1839137
Mohammad Khodadadi , (2018). Fully Modify Ordinary least Square Approach in Sanctions on Iran's Trade and Major Trading Partners in the Sports Industry, Journal of Applied Research of Sport Management, 7(25), 23-32. magiran.com/p1839137
محمدرسول خدادادی، مریم فریدفتحی، سارا معصوم زاده، بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1397؛ 7(25): 23-32. magiran.com/p1839137
Mohammad Khodadadi , Fully Modify Ordinary least Square Approach in Sanctions on Iran's Trade and Major Trading Partners in the Sports Industry, Journal of Applied Research of Sport Management, 2018; 7(25): 23-32. magiran.com/p1839137
محمدرسول خدادادی، مریم فریدفتحی، سارا معصوم زاده، "بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده"، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 7، شماره 25 (1397): 23-32. magiran.com/p1839137
Mohammad Khodadadi , "Fully Modify Ordinary least Square Approach in Sanctions on Iran's Trade and Major Trading Partners in the Sports Industry", Journal of Applied Research of Sport Management 7, no.25 (2018): 23-32. magiran.com/p1839137
محمدرسول خدادادی، مریم فریدفتحی، سارا معصوم زاده، (1397). 'بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده'، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(25)، صص.23-32. magiran.com/p1839137
Mohammad Khodadadi , (2018). 'Fully Modify Ordinary least Square Approach in Sanctions on Iran's Trade and Major Trading Partners in the Sports Industry', Journal of Applied Research of Sport Management, 7(25), pp.23-32. magiran.com/p1839137
محمدرسول خدادادی؛ مریم فریدفتحی؛ سارا معصوم زاده. "بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده". مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7 ،25 ، 1397، 23-32. magiran.com/p1839137
Mohammad Khodadadi . "Fully Modify Ordinary least Square Approach in Sanctions on Iran's Trade and Major Trading Partners in the Sports Industry", Journal of Applied Research of Sport Management, 7, 25, 2018, 23-32. magiran.com/p1839137
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال