ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین رشید لمیر، امیر منتظری ، سمیرا فیضی، (1397). نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(25)، 57-68. magiran.com/p1839140
Amin Rashid Lamir, Amir Montazeri , Samira Feizi, (2018). Role of Team Identification in Fan's Loyalty in Iran's Football Industry, Journal of Applied Research of Sport Management, 7(25), 57-68. magiran.com/p1839140
امین رشید لمیر، امیر منتظری ، سمیرا فیضی، نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1397؛ 7(25): 57-68. magiran.com/p1839140
Amin Rashid Lamir, Amir Montazeri , Samira Feizi, Role of Team Identification in Fan's Loyalty in Iran's Football Industry, Journal of Applied Research of Sport Management, 2018; 7(25): 57-68. magiran.com/p1839140
امین رشید لمیر، امیر منتظری ، سمیرا فیضی، "نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران"، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 7، شماره 25 (1397): 57-68. magiran.com/p1839140
Amin Rashid Lamir, Amir Montazeri , Samira Feizi, "Role of Team Identification in Fan's Loyalty in Iran's Football Industry", Journal of Applied Research of Sport Management 7, no.25 (2018): 57-68. magiran.com/p1839140
امین رشید لمیر، امیر منتظری ، سمیرا فیضی، (1397). 'نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران'، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(25)، صص.57-68. magiran.com/p1839140
Amin Rashid Lamir, Amir Montazeri , Samira Feizi, (2018). 'Role of Team Identification in Fan's Loyalty in Iran's Football Industry', Journal of Applied Research of Sport Management, 7(25), pp.57-68. magiran.com/p1839140
امین رشید لمیر؛ امیر منتظری ؛ سمیرا فیضی. "نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران". مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7 ،25 ، 1397، 57-68. magiran.com/p1839140
Amin Rashid Lamir; Amir Montazeri ; Samira Feizi. "Role of Team Identification in Fan's Loyalty in Iran's Football Industry", Journal of Applied Research of Sport Management, 7, 25, 2018, 57-68. magiran.com/p1839140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال