ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شادی جزینی ، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، خالد اصلانی، (1396). پیش بینی عملکرد جنسی براساس سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 13(4)، 43-58. magiran.com/p1839427
Shadi Jazini , Nayereh Abdollahi, Abas Amanelahi, Khaled Aslani, (2018). Predicting the Sexual Function based on Attachment Styles, Self-Differentiation and Aducation among Married Female Students in Ahwaz, Quarterly Journal of Psychological Studies, 13(4), 43-58. magiran.com/p1839427
شادی جزینی ، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، خالد اصلانی، پیش بینی عملکرد جنسی براساس سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 1396؛ 13(4): 43-58. magiran.com/p1839427
Shadi Jazini , Nayereh Abdollahi, Abas Amanelahi, Khaled Aslani, Predicting the Sexual Function based on Attachment Styles, Self-Differentiation and Aducation among Married Female Students in Ahwaz, Quarterly Journal of Psychological Studies, 2018; 13(4): 43-58. magiran.com/p1839427
شادی جزینی ، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، خالد اصلانی، "پیش بینی عملکرد جنسی براساس سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز"، فصلنامه مطالعات روانشناختی 13، شماره 4 (1396): 43-58. magiran.com/p1839427
Shadi Jazini , Nayereh Abdollahi, Abas Amanelahi, Khaled Aslani, "Predicting the Sexual Function based on Attachment Styles, Self-Differentiation and Aducation among Married Female Students in Ahwaz", Quarterly Journal of Psychological Studies 13, no.4 (2018): 43-58. magiran.com/p1839427
شادی جزینی ، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، خالد اصلانی، (1396). 'پیش بینی عملکرد جنسی براساس سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز'، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 13(4)، صص.43-58. magiran.com/p1839427
Shadi Jazini , Nayereh Abdollahi, Abas Amanelahi, Khaled Aslani, (2018). 'Predicting the Sexual Function based on Attachment Styles, Self-Differentiation and Aducation among Married Female Students in Ahwaz', Quarterly Journal of Psychological Studies, 13(4), pp.43-58. magiran.com/p1839427
شادی جزینی ؛ نیره عبدالهی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی. "پیش بینی عملکرد جنسی براساس سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز". فصلنامه مطالعات روانشناختی، 13 ،4 ، 1396، 43-58. magiran.com/p1839427
Shadi Jazini ; Nayereh Abdollahi; Abas Amanelahi; Khaled Aslani. "Predicting the Sexual Function based on Attachment Styles, Self-Differentiation and Aducation among Married Female Students in Ahwaz", Quarterly Journal of Psychological Studies, 13, 4, 2018, 43-58. magiran.com/p1839427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال