ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا نجف زاده ، (1397). استفاده از ژئوشیمی فلزات نوبل و ترکیب کانی شناسی پریدوتیت ها در تعیین پتروژنز و جایگاه زمین ساختی کمپلکس فرا بازی رودان کرمان، جنوب ایران، فصلنامه علوم زمین، 27(107)، 173-184. magiran.com/p1839441
A. R. Najafzadeh , (2018). Using noble metal and mineral chemistry of peridotites in petrogenesis and tectonic setting of Rudan ultramafic complex, Kerman, Southern Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(107), 173-184. magiran.com/p1839441
علیرضا نجف زاده ، استفاده از ژئوشیمی فلزات نوبل و ترکیب کانی شناسی پریدوتیت ها در تعیین پتروژنز و جایگاه زمین ساختی کمپلکس فرا بازی رودان کرمان، جنوب ایران. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 27(107): 173-184. magiran.com/p1839441
A. R. Najafzadeh , Using noble metal and mineral chemistry of peridotites in petrogenesis and tectonic setting of Rudan ultramafic complex, Kerman, Southern Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 27(107): 173-184. magiran.com/p1839441
علیرضا نجف زاده ، "استفاده از ژئوشیمی فلزات نوبل و ترکیب کانی شناسی پریدوتیت ها در تعیین پتروژنز و جایگاه زمین ساختی کمپلکس فرا بازی رودان کرمان، جنوب ایران"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 107 (1397): 173-184. magiran.com/p1839441
A. R. Najafzadeh , "Using noble metal and mineral chemistry of peridotites in petrogenesis and tectonic setting of Rudan ultramafic complex, Kerman, Southern Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.107 (2018): 173-184. magiran.com/p1839441
علیرضا نجف زاده ، (1397). 'استفاده از ژئوشیمی فلزات نوبل و ترکیب کانی شناسی پریدوتیت ها در تعیین پتروژنز و جایگاه زمین ساختی کمپلکس فرا بازی رودان کرمان، جنوب ایران'، فصلنامه علوم زمین، 27(107)، صص.173-184. magiran.com/p1839441
A. R. Najafzadeh , (2018). 'Using noble metal and mineral chemistry of peridotites in petrogenesis and tectonic setting of Rudan ultramafic complex, Kerman, Southern Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(107), pp.173-184. magiran.com/p1839441
علیرضا نجف زاده . "استفاده از ژئوشیمی فلزات نوبل و ترکیب کانی شناسی پریدوتیت ها در تعیین پتروژنز و جایگاه زمین ساختی کمپلکس فرا بازی رودان کرمان، جنوب ایران". فصلنامه علوم زمین، 27 ،107 ، 1397، 173-184. magiran.com/p1839441
A. R. Najafzadeh . "Using noble metal and mineral chemistry of peridotites in petrogenesis and tectonic setting of Rudan ultramafic complex, Kerman, Southern Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 107, 2018, 173-184. magiran.com/p1839441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال