ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مختار ذاکری ، مسعود نوابی، اکبر حکیمی پور، اسماعیل سالاری پور، (1394). تحلیل محتوای کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه های سازنده گرایی، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 4(13)، 47-67. magiran.com/p1840355
Mokhtar Zakeri , (2016). Content analysis of Persian books, science and social studies sixth grade presuppositions based on constructivist, Journal of Educational and Scholastic Studies, 4(13), 47-67. magiran.com/p1840355
مختار ذاکری ، مسعود نوابی، اکبر حکیمی پور، اسماعیل سالاری پور، تحلیل محتوای کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه های سازنده گرایی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 1394؛ 4(13): 47-67. magiran.com/p1840355
Mokhtar Zakeri , Content analysis of Persian books, science and social studies sixth grade presuppositions based on constructivist, Journal of Educational and Scholastic Studies, 2016; 4(13): 47-67. magiran.com/p1840355
مختار ذاکری ، مسعود نوابی، اکبر حکیمی پور، اسماعیل سالاری پور، "تحلیل محتوای کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه های سازنده گرایی"، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 4، شماره 13 (1394): 47-67. magiran.com/p1840355
Mokhtar Zakeri , "Content analysis of Persian books, science and social studies sixth grade presuppositions based on constructivist", Journal of Educational and Scholastic Studies 4, no.13 (2016): 47-67. magiran.com/p1840355
مختار ذاکری ، مسعود نوابی، اکبر حکیمی پور، اسماعیل سالاری پور، (1394). 'تحلیل محتوای کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه های سازنده گرایی'، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 4(13)، صص.47-67. magiran.com/p1840355
Mokhtar Zakeri , (2016). 'Content analysis of Persian books, science and social studies sixth grade presuppositions based on constructivist', Journal of Educational and Scholastic Studies, 4(13), pp.47-67. magiran.com/p1840355
مختار ذاکری ؛ مسعود نوابی؛ اکبر حکیمی پور؛ اسماعیل سالاری پور. "تحلیل محتوای کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه های سازنده گرایی". فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 4 ،13 ، 1394، 47-67. magiran.com/p1840355
Mokhtar Zakeri . "Content analysis of Persian books, science and social studies sixth grade presuppositions based on constructivist", Journal of Educational and Scholastic Studies, 4, 13, 2016, 47-67. magiran.com/p1840355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال