ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسین صدقی ، اکبر عابدی، مهدی رازانی، محمد حیدری، (1396). ساختارشناسی خمره ی نو یافته ی سفالی چرخه ی زیستی متعلق به گورستان پیش ازتاریخی کشیک سیستان و بلوچستان، جنوب شرق ایران، نشریه پژوهه باستان سنجی، 3(2)، 1-14. magiran.com/p1840390
Yasin Sedghi , Akbar Abedi, Mehdi Razani, Mohammad Heydari, (2018). Chemical-Mineralogical Analyses of the Exquisite Pottery of Life Cycle from Prehistoric Cemetery of Keshik in Sistan and Baluchistan, Southeast Iran, Journal of Research on Archaeometry, 3(2), 1-14. magiran.com/p1840390
یاسین صدقی ، اکبر عابدی، مهدی رازانی، محمد حیدری، ساختارشناسی خمره ی نو یافته ی سفالی چرخه ی زیستی متعلق به گورستان پیش ازتاریخی کشیک سیستان و بلوچستان، جنوب شرق ایران. نشریه پژوهه باستان سنجی، 1396؛ 3(2): 1-14. magiran.com/p1840390
Yasin Sedghi , Akbar Abedi, Mehdi Razani, Mohammad Heydari, Chemical-Mineralogical Analyses of the Exquisite Pottery of Life Cycle from Prehistoric Cemetery of Keshik in Sistan and Baluchistan, Southeast Iran, Journal of Research on Archaeometry, 2018; 3(2): 1-14. magiran.com/p1840390
یاسین صدقی ، اکبر عابدی، مهدی رازانی، محمد حیدری، "ساختارشناسی خمره ی نو یافته ی سفالی چرخه ی زیستی متعلق به گورستان پیش ازتاریخی کشیک سیستان و بلوچستان، جنوب شرق ایران"، نشریه پژوهه باستان سنجی 3، شماره 2 (1396): 1-14. magiran.com/p1840390
Yasin Sedghi , Akbar Abedi, Mehdi Razani, Mohammad Heydari, "Chemical-Mineralogical Analyses of the Exquisite Pottery of Life Cycle from Prehistoric Cemetery of Keshik in Sistan and Baluchistan, Southeast Iran", Journal of Research on Archaeometry 3, no.2 (2018): 1-14. magiran.com/p1840390
یاسین صدقی ، اکبر عابدی، مهدی رازانی، محمد حیدری، (1396). 'ساختارشناسی خمره ی نو یافته ی سفالی چرخه ی زیستی متعلق به گورستان پیش ازتاریخی کشیک سیستان و بلوچستان، جنوب شرق ایران'، نشریه پژوهه باستان سنجی، 3(2)، صص.1-14. magiran.com/p1840390
Yasin Sedghi , Akbar Abedi, Mehdi Razani, Mohammad Heydari, (2018). 'Chemical-Mineralogical Analyses of the Exquisite Pottery of Life Cycle from Prehistoric Cemetery of Keshik in Sistan and Baluchistan, Southeast Iran', Journal of Research on Archaeometry, 3(2), pp.1-14. magiran.com/p1840390
یاسین صدقی ؛ اکبر عابدی؛ مهدی رازانی؛ محمد حیدری. "ساختارشناسی خمره ی نو یافته ی سفالی چرخه ی زیستی متعلق به گورستان پیش ازتاریخی کشیک سیستان و بلوچستان، جنوب شرق ایران". نشریه پژوهه باستان سنجی، 3 ،2 ، 1396، 1-14. magiran.com/p1840390
Yasin Sedghi ; Akbar Abedi; Mehdi Razani; Mohammad Heydari. "Chemical-Mineralogical Analyses of the Exquisite Pottery of Life Cycle from Prehistoric Cemetery of Keshik in Sistan and Baluchistan, Southeast Iran", Journal of Research on Archaeometry, 3, 2, 2018, 1-14. magiran.com/p1840390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال