ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میر مهرداد میرسنجری ، سحر عابدیان، (1396). بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان)، مجله پژوهشهای محیط زیست، 8(16)، 3-14. magiran.com/p1840567
Mir Mehrdad Mirsanjari , Sahar Abedian, (2018). Investigation of Demographic Change and its Impact on Land Use Changes (Case Study: Gorgan City), Environmental Researches, 8(16), 3-14. magiran.com/p1840567
میر مهرداد میرسنجری ، سحر عابدیان، بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان). مجله پژوهشهای محیط زیست، 1396؛ 8(16): 3-14. magiran.com/p1840567
Mir Mehrdad Mirsanjari , Sahar Abedian, Investigation of Demographic Change and its Impact on Land Use Changes (Case Study: Gorgan City), Environmental Researches, 2018; 8(16): 3-14. magiran.com/p1840567
میر مهرداد میرسنجری ، سحر عابدیان، "بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان)"، مجله پژوهشهای محیط زیست 8، شماره 16 (1396): 3-14. magiran.com/p1840567
Mir Mehrdad Mirsanjari , Sahar Abedian, "Investigation of Demographic Change and its Impact on Land Use Changes (Case Study: Gorgan City)", Environmental Researches 8, no.16 (2018): 3-14. magiran.com/p1840567
میر مهرداد میرسنجری ، سحر عابدیان، (1396). 'بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان)'، مجله پژوهشهای محیط زیست، 8(16)، صص.3-14. magiran.com/p1840567
Mir Mehrdad Mirsanjari , Sahar Abedian, (2018). 'Investigation of Demographic Change and its Impact on Land Use Changes (Case Study: Gorgan City)', Environmental Researches, 8(16), pp.3-14. magiran.com/p1840567
میر مهرداد میرسنجری ؛ سحر عابدیان. "بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان)". مجله پژوهشهای محیط زیست، 8 ،16 ، 1396، 3-14. magiran.com/p1840567
Mir Mehrdad Mirsanjari ; Sahar Abedian. "Investigation of Demographic Change and its Impact on Land Use Changes (Case Study: Gorgan City)", Environmental Researches, 8, 16, 2018, 3-14. magiran.com/p1840567
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال