ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اسماعیل کمالی، علیرضا فرید حسینی ، حسین انصاری، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، (1397). تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(1)، 25-39. magiran.com/p1840714
Mohammah Esmaiel Kamali, Alireza Faridhoseini , Hossien Ansari, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi, (2018). Determination of maize water requirement and crop coefficient using remote sensing data and SEBAL algorithm, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(1), 25-39. magiran.com/p1840714
محمد اسماعیل کمالی، علیرضا فرید حسینی ، حسین انصاری، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1397؛ 12(1): 25-39. magiran.com/p1840714
Mohammah Esmaiel Kamali, Alireza Faridhoseini , Hossien Ansari, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi, Determination of maize water requirement and crop coefficient using remote sensing data and SEBAL algorithm, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2018; 12(1): 25-39. magiran.com/p1840714
محمد اسماعیل کمالی، علیرضا فرید حسینی ، حسین انصاری، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، "تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 1 (1397): 25-39. magiran.com/p1840714
Mohammah Esmaiel Kamali, Alireza Faridhoseini , Hossien Ansari, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi, "Determination of maize water requirement and crop coefficient using remote sensing data and SEBAL algorithm", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.1 (2018): 25-39. magiran.com/p1840714
محمد اسماعیل کمالی، علیرضا فرید حسینی ، حسین انصاری، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، (1397). 'تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(1)، صص.25-39. magiran.com/p1840714
Mohammah Esmaiel Kamali, Alireza Faridhoseini , Hossien Ansari, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi, (2018). 'Determination of maize water requirement and crop coefficient using remote sensing data and SEBAL algorithm', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(1), pp.25-39. magiran.com/p1840714
محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی ؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی. "تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،1 ، 1397، 25-39. magiran.com/p1840714
Mohammah Esmaiel Kamali; Alireza Faridhoseini ; Hossien Ansari; Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi. "Determination of maize water requirement and crop coefficient using remote sensing data and SEBAL algorithm", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 1, 2018, 25-39. magiran.com/p1840714
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال