ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد تقی اعلمی، حبیبه عباسی عباسی، محمدحسین نیک سخن، (1397). استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه سازی دمای مخزن، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(1)، 111-118. magiran.com/p1840721
Mohammadtagi Alami, Habibeh Abbasi , Mohhammad Hossien Niksokhan, (2018). Using SUFI-2 Algorithm in Automatic Thermal Calibration and Uncertainty Analysis of Two-Dimensional CE-QUAL-W2 Model, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(1), 111-118. magiran.com/p1840721
محمد تقی اعلمی، حبیبه عباسی عباسی، محمدحسین نیک سخن، استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه سازی دمای مخزن. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1397؛ 12(1): 111-118. magiran.com/p1840721
Mohammadtagi Alami, Habibeh Abbasi , Mohhammad Hossien Niksokhan, Using SUFI-2 Algorithm in Automatic Thermal Calibration and Uncertainty Analysis of Two-Dimensional CE-QUAL-W2 Model, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2018; 12(1): 111-118. magiran.com/p1840721
محمد تقی اعلمی، حبیبه عباسی عباسی، محمدحسین نیک سخن، "استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه سازی دمای مخزن"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 1 (1397): 111-118. magiran.com/p1840721
Mohammadtagi Alami, Habibeh Abbasi , Mohhammad Hossien Niksokhan, "Using SUFI-2 Algorithm in Automatic Thermal Calibration and Uncertainty Analysis of Two-Dimensional CE-QUAL-W2 Model", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.1 (2018): 111-118. magiran.com/p1840721
محمد تقی اعلمی، حبیبه عباسی عباسی، محمدحسین نیک سخن، (1397). 'استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه سازی دمای مخزن'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(1)، صص.111-118. magiran.com/p1840721
Mohammadtagi Alami, Habibeh Abbasi , Mohhammad Hossien Niksokhan, (2018). 'Using SUFI-2 Algorithm in Automatic Thermal Calibration and Uncertainty Analysis of Two-Dimensional CE-QUAL-W2 Model', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(1), pp.111-118. magiran.com/p1840721
محمد تقی اعلمی؛ حبیبه عباسی عباسی؛ محمدحسین نیک سخن. "استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه سازی دمای مخزن". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،1 ، 1397، 111-118. magiran.com/p1840721
Mohammadtagi Alami; Habibeh Abbasi ; Mohhammad Hossien Niksokhan. "Using SUFI-2 Algorithm in Automatic Thermal Calibration and Uncertainty Analysis of Two-Dimensional CE-QUAL-W2 Model", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 1, 2018, 111-118. magiran.com/p1840721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال