ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحمود رضا طباطباییان، روح الله رحمانی فرد، یوسف سیدجلیلی، احمد کیوانی، (1397). سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ)، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 14(35)، 1-14. magiran.com/p1841041
Seyed Mahmud Reza Tabatabaeian, Roohollah Rahmanifard , Yousef Seyed Jalili, Ahmad Keyvani, (2018). Synthesis and Studuy on Thermal Stability of Nanostructured Scandia-Ceria Stabilized Zirconia Used as Thermal Barrier Coating, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 14(35), 1-14. magiran.com/p1841041
سیدمحمود رضا طباطباییان، روح الله رحمانی فرد، یوسف سیدجلیلی، احمد کیوانی، سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ). فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1397؛ 14(35): 1-14. magiran.com/p1841041
Seyed Mahmud Reza Tabatabaeian, Roohollah Rahmanifard , Yousef Seyed Jalili, Ahmad Keyvani, Synthesis and Studuy on Thermal Stability of Nanostructured Scandia-Ceria Stabilized Zirconia Used as Thermal Barrier Coating, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2018; 14(35): 1-14. magiran.com/p1841041
سیدمحمود رضا طباطباییان، روح الله رحمانی فرد، یوسف سیدجلیلی، احمد کیوانی، "سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ)"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 14، شماره 35 (1397): 1-14. magiran.com/p1841041
Seyed Mahmud Reza Tabatabaeian, Roohollah Rahmanifard , Yousef Seyed Jalili, Ahmad Keyvani, "Synthesis and Studuy on Thermal Stability of Nanostructured Scandia-Ceria Stabilized Zirconia Used as Thermal Barrier Coating", Iranian Journal of Surface Science and Engineering 14, no.35 (2018): 1-14. magiran.com/p1841041
سیدمحمود رضا طباطباییان، روح الله رحمانی فرد، یوسف سیدجلیلی، احمد کیوانی، (1397). 'سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ)'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 14(35)، صص.1-14. magiran.com/p1841041
Seyed Mahmud Reza Tabatabaeian, Roohollah Rahmanifard , Yousef Seyed Jalili, Ahmad Keyvani, (2018). 'Synthesis and Studuy on Thermal Stability of Nanostructured Scandia-Ceria Stabilized Zirconia Used as Thermal Barrier Coating', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 14(35), pp.1-14. magiran.com/p1841041
سیدمحمود رضا طباطباییان؛ روح الله رحمانی فرد؛ یوسف سیدجلیلی؛ احمد کیوانی. "سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ)". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 14 ،35 ، 1397، 1-14. magiran.com/p1841041
Seyed Mahmud Reza Tabatabaeian; Roohollah Rahmanifard ; Yousef Seyed Jalili; Ahmad Keyvani. "Synthesis and Studuy on Thermal Stability of Nanostructured Scandia-Ceria Stabilized Zirconia Used as Thermal Barrier Coating", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 14, 35, 2018, 1-14. magiran.com/p1841041
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال