ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خسرو نقیبی، مهرنوش دودانگه، سید تقی هاشمی، داریوش مرادی فارسانی، (1397). بررسی و مقایسه ی تاثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(475)، 372-378. magiran.com/p1841293
Khosrow Naghibi, Mehrnoosh Dodangeh, Seyed Taghi Hashemi, Darioush Moradi-Farsani, (2018). Evaluation and Comparison of the Effects of Propofol, Dexamethasone, and Ondonestrone in the Prevention of Complications during and after Cataract Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 36(475), 372-378. magiran.com/p1841293
خسرو نقیبی، مهرنوش دودانگه، سید تقی هاشمی، داریوش مرادی فارسانی، بررسی و مقایسه ی تاثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(475): 372-378. magiran.com/p1841293
Khosrow Naghibi, Mehrnoosh Dodangeh, Seyed Taghi Hashemi, Darioush Moradi-Farsani, Evaluation and Comparison of the Effects of Propofol, Dexamethasone, and Ondonestrone in the Prevention of Complications during and after Cataract Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(475): 372-378. magiran.com/p1841293
خسرو نقیبی، مهرنوش دودانگه، سید تقی هاشمی، داریوش مرادی فارسانی، "بررسی و مقایسه ی تاثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 475 (1397): 372-378. magiran.com/p1841293
Khosrow Naghibi, Mehrnoosh Dodangeh, Seyed Taghi Hashemi, Darioush Moradi-Farsani, "Evaluation and Comparison of the Effects of Propofol, Dexamethasone, and Ondonestrone in the Prevention of Complications during and after Cataract Surgery", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.475 (2018): 372-378. magiran.com/p1841293
خسرو نقیبی، مهرنوش دودانگه، سید تقی هاشمی، داریوش مرادی فارسانی، (1397). 'بررسی و مقایسه ی تاثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(475)، صص.372-378. magiran.com/p1841293
Khosrow Naghibi, Mehrnoosh Dodangeh, Seyed Taghi Hashemi, Darioush Moradi-Farsani, (2018). 'Evaluation and Comparison of the Effects of Propofol, Dexamethasone, and Ondonestrone in the Prevention of Complications during and after Cataract Surgery', Journal Of Isfahan Medical School, 36(475), pp.372-378. magiran.com/p1841293
خسرو نقیبی؛ مهرنوش دودانگه؛ سید تقی هاشمی؛ داریوش مرادی فارسانی. "بررسی و مقایسه ی تاثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،475 ، 1397، 372-378. magiran.com/p1841293
Khosrow Naghibi; Mehrnoosh Dodangeh; Seyed Taghi Hashemi; Darioush Moradi-Farsani. "Evaluation and Comparison of the Effects of Propofol, Dexamethasone, and Ondonestrone in the Prevention of Complications during and after Cataract Surgery", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 475, 2018, 372-378. magiran.com/p1841293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال