ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید متولی باشی، حلیمه رضایی، جعفر ملکی، شیدا خلیلیان، (1397). بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن Xrcc3 با سرطان کولورکتال: یک مطالعه ی مورد- شاهدی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(475)، 366-371. magiran.com/p1841294
Majid Motovali-Bashi, Halimeh Rezaei, Jafar Maleki, Sheyda Khalilian, (2018). The Association between Polymorphism of Xrcc3 Gene and Colorectal Cancer: A Case-Control Study, Journal Of Isfahan Medical School, 36(475), 366-371. magiran.com/p1841294
مجید متولی باشی، حلیمه رضایی، جعفر ملکی، شیدا خلیلیان، بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن Xrcc3 با سرطان کولورکتال: یک مطالعه ی مورد- شاهدی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(475): 366-371. magiran.com/p1841294
Majid Motovali-Bashi, Halimeh Rezaei, Jafar Maleki, Sheyda Khalilian, The Association between Polymorphism of Xrcc3 Gene and Colorectal Cancer: A Case-Control Study, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(475): 366-371. magiran.com/p1841294
مجید متولی باشی، حلیمه رضایی، جعفر ملکی، شیدا خلیلیان، "بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن Xrcc3 با سرطان کولورکتال: یک مطالعه ی مورد- شاهدی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 475 (1397): 366-371. magiran.com/p1841294
Majid Motovali-Bashi, Halimeh Rezaei, Jafar Maleki, Sheyda Khalilian, "The Association between Polymorphism of Xrcc3 Gene and Colorectal Cancer: A Case-Control Study", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.475 (2018): 366-371. magiran.com/p1841294
مجید متولی باشی، حلیمه رضایی، جعفر ملکی، شیدا خلیلیان، (1397). 'بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن Xrcc3 با سرطان کولورکتال: یک مطالعه ی مورد- شاهدی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(475)، صص.366-371. magiran.com/p1841294
Majid Motovali-Bashi, Halimeh Rezaei, Jafar Maleki, Sheyda Khalilian, (2018). 'The Association between Polymorphism of Xrcc3 Gene and Colorectal Cancer: A Case-Control Study', Journal Of Isfahan Medical School, 36(475), pp.366-371. magiran.com/p1841294
مجید متولی باشی؛ حلیمه رضایی؛ جعفر ملکی؛ شیدا خلیلیان. "بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن Xrcc3 با سرطان کولورکتال: یک مطالعه ی مورد- شاهدی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،475 ، 1397، 366-371. magiran.com/p1841294
Majid Motovali-Bashi; Halimeh Rezaei; Jafar Maleki; Sheyda Khalilian. "The Association between Polymorphism of Xrcc3 Gene and Colorectal Cancer: A Case-Control Study", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 475, 2018, 366-371. magiran.com/p1841294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال