ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیگینه هایرابدیان، فرزانه غلامی مطلق، سهیلا مژده، محسن محمودیه، (1397). تاثیر جراحی بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve بر تصویر ذهنی بدن، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(475)، 351-357. magiran.com/p1841298
Aygineh Hairabedian, Farzaneh Gholami-Motlagh, Soheila Mojdeh, Mohsen Mahmoudieh, (2018). Effect of Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy on Body Image, Journal Of Isfahan Medical School, 36(475), 351-357. magiran.com/p1841298
آیگینه هایرابدیان، فرزانه غلامی مطلق، سهیلا مژده، محسن محمودیه، تاثیر جراحی بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve بر تصویر ذهنی بدن. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(475): 351-357. magiran.com/p1841298
Aygineh Hairabedian, Farzaneh Gholami-Motlagh, Soheila Mojdeh, Mohsen Mahmoudieh, Effect of Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy on Body Image, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(475): 351-357. magiran.com/p1841298
آیگینه هایرابدیان، فرزانه غلامی مطلق، سهیلا مژده، محسن محمودیه، "تاثیر جراحی بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve بر تصویر ذهنی بدن"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 475 (1397): 351-357. magiran.com/p1841298
Aygineh Hairabedian, Farzaneh Gholami-Motlagh, Soheila Mojdeh, Mohsen Mahmoudieh, "Effect of Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy on Body Image", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.475 (2018): 351-357. magiran.com/p1841298
آیگینه هایرابدیان، فرزانه غلامی مطلق، سهیلا مژده، محسن محمودیه، (1397). 'تاثیر جراحی بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve بر تصویر ذهنی بدن'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(475)، صص.351-357. magiran.com/p1841298
Aygineh Hairabedian, Farzaneh Gholami-Motlagh, Soheila Mojdeh, Mohsen Mahmoudieh, (2018). 'Effect of Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy on Body Image', Journal Of Isfahan Medical School, 36(475), pp.351-357. magiran.com/p1841298
آیگینه هایرابدیان؛ فرزانه غلامی مطلق؛ سهیلا مژده؛ محسن محمودیه. "تاثیر جراحی بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve بر تصویر ذهنی بدن". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،475 ، 1397، 351-357. magiran.com/p1841298
Aygineh Hairabedian; Farzaneh Gholami-Motlagh; Soheila Mojdeh; Mohsen Mahmoudieh. "Effect of Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy on Body Image", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 475, 2018, 351-357. magiran.com/p1841298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال