ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسن حسینی، علی شائمی برزکی، علی نصر اصفهانی، (1397). طراحی مدل نظام مدیریت جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی- سازمانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 10(1)، 2. magiran.com/p1841477
Seyed Hasan Hosseini, Ali Shaemi Barzoki , Ali Nasr Esfahani, (2018). Designing a model of succession management system based on local-organizational indicators, Human Resource Management Researches, 10(1), 2. magiran.com/p1841477
سید حسن حسینی، علی شائمی برزکی، علی نصر اصفهانی، طراحی مدل نظام مدیریت جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی- سازمانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1397؛ 10(1): 2. magiran.com/p1841477
Seyed Hasan Hosseini, Ali Shaemi Barzoki , Ali Nasr Esfahani, Designing a model of succession management system based on local-organizational indicators, Human Resource Management Researches, 2018; 10(1): 2. magiran.com/p1841477
سید حسن حسینی، علی شائمی برزکی، علی نصر اصفهانی، "طراحی مدل نظام مدیریت جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی- سازمانی"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 10، شماره 1 (1397): 2. magiran.com/p1841477
Seyed Hasan Hosseini, Ali Shaemi Barzoki , Ali Nasr Esfahani, "Designing a model of succession management system based on local-organizational indicators", Human Resource Management Researches 10, no.1 (2018): 2. magiran.com/p1841477
سید حسن حسینی، علی شائمی برزکی، علی نصر اصفهانی، (1397). 'طراحی مدل نظام مدیریت جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی- سازمانی'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 10(1)، صص.2. magiran.com/p1841477
Seyed Hasan Hosseini, Ali Shaemi Barzoki , Ali Nasr Esfahani, (2018). 'Designing a model of succession management system based on local-organizational indicators', Human Resource Management Researches, 10(1), pp.2. magiran.com/p1841477
سید حسن حسینی؛ علی شائمی برزکی؛ علی نصر اصفهانی. "طراحی مدل نظام مدیریت جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی- سازمانی". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 10 ،1 ، 1397، 2. magiran.com/p1841477
Seyed Hasan Hosseini; Ali Shaemi Barzoki ; Ali Nasr Esfahani. "Designing a model of succession management system based on local-organizational indicators", Human Resource Management Researches, 10, 1, 2018, 2. magiran.com/p1841477
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال