ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، زهرا حق دوست، عطیه اخلی، نوشین هادیانی، جعفر طاوسی، (1396). بررسی تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی پشتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به همی پلژی ناشی از سکته مغزی، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 8(20)، 5-14. magiran.com/p1841545
Nooreddini A. , Jouybari L., Sanagoo A., Haghdost Z., Okhli A., Hadiani N., Tavoosi J, (2018). The effect of slow stroke back massage on the quality of life in the elderly patient with hemiplegia consequent cerebrovascular accident, Nursing development in health, 8(20), 5-14. magiran.com/p1841545
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، زهرا حق دوست، عطیه اخلی، نوشین هادیانی، جعفر طاوسی، بررسی تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی پشتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به همی پلژی ناشی از سکته مغزی. نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 1396؛ 8(20): 5-14. magiran.com/p1841545
Nooreddini A. , Jouybari L., Sanagoo A., Haghdost Z., Okhli A., Hadiani N., Tavoosi J, The effect of slow stroke back massage on the quality of life in the elderly patient with hemiplegia consequent cerebrovascular accident, Nursing development in health, 2018; 8(20): 5-14. magiran.com/p1841545
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، زهرا حق دوست، عطیه اخلی، نوشین هادیانی، جعفر طاوسی، "بررسی تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی پشتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به همی پلژی ناشی از سکته مغزی"، نشریه توسعه پرستاری در سلامت 8، شماره 20 (1396): 5-14. magiran.com/p1841545
Nooreddini A. , Jouybari L., Sanagoo A., Haghdost Z., Okhli A., Hadiani N., Tavoosi J, "The effect of slow stroke back massage on the quality of life in the elderly patient with hemiplegia consequent cerebrovascular accident", Nursing development in health 8, no.20 (2018): 5-14. magiran.com/p1841545
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، زهرا حق دوست، عطیه اخلی، نوشین هادیانی، جعفر طاوسی، (1396). 'بررسی تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی پشتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به همی پلژی ناشی از سکته مغزی'، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 8(20)، صص.5-14. magiran.com/p1841545
Nooreddini A. , Jouybari L., Sanagoo A., Haghdost Z., Okhli A., Hadiani N., Tavoosi J, (2018). 'The effect of slow stroke back massage on the quality of life in the elderly patient with hemiplegia consequent cerebrovascular accident', Nursing development in health, 8(20), pp.5-14. magiran.com/p1841545
احمد نورالدینی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری؛ زهرا حق دوست؛ عطیه اخلی؛ نوشین هادیانی؛ جعفر طاوسی. "بررسی تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی پشتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به همی پلژی ناشی از سکته مغزی". نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 8 ،20 ، 1396، 5-14. magiran.com/p1841545
Nooreddini A. ; Jouybari L.; Sanagoo A.; Haghdost Z.; Okhli A.; Hadiani N.; Tavoosi J. "The effect of slow stroke back massage on the quality of life in the elderly patient with hemiplegia consequent cerebrovascular accident", Nursing development in health, 8, 20, 2018, 5-14. magiran.com/p1841545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال