ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی خیرالدین، هادی شیرین سخن ، (1397). ارائه یک روش نوآورانه آزمایشگاهی برای وصله آرماتورهای اعضای کششی در سازه های بتن آرمه، مجله تحقیقات بتن ایران، 10(4)، 5-17. magiran.com/p1841671
Ali Kheyroddin, Hadi Shirinsokhan , (2018). Present an innovative experimental method for bar splices tensile members in reinforced concrete structures, Concrete Research Quarterly Journal, 10(4), 5-17. magiran.com/p1841671
علی خیرالدین، هادی شیرین سخن ، ارائه یک روش نوآورانه آزمایشگاهی برای وصله آرماتورهای اعضای کششی در سازه های بتن آرمه. مجله تحقیقات بتن ایران، 1397؛ 10(4): 5-17. magiran.com/p1841671
Ali Kheyroddin, Hadi Shirinsokhan , Present an innovative experimental method for bar splices tensile members in reinforced concrete structures, Concrete Research Quarterly Journal, 2018; 10(4): 5-17. magiran.com/p1841671
علی خیرالدین، هادی شیرین سخن ، "ارائه یک روش نوآورانه آزمایشگاهی برای وصله آرماتورهای اعضای کششی در سازه های بتن آرمه"، مجله تحقیقات بتن ایران 10، شماره 4 (1397): 5-17. magiran.com/p1841671
Ali Kheyroddin, Hadi Shirinsokhan , "Present an innovative experimental method for bar splices tensile members in reinforced concrete structures", Concrete Research Quarterly Journal 10, no.4 (2018): 5-17. magiran.com/p1841671
علی خیرالدین، هادی شیرین سخن ، (1397). 'ارائه یک روش نوآورانه آزمایشگاهی برای وصله آرماتورهای اعضای کششی در سازه های بتن آرمه'، مجله تحقیقات بتن ایران، 10(4)، صص.5-17. magiran.com/p1841671
Ali Kheyroddin, Hadi Shirinsokhan , (2018). 'Present an innovative experimental method for bar splices tensile members in reinforced concrete structures', Concrete Research Quarterly Journal, 10(4), pp.5-17. magiran.com/p1841671
علی خیرالدین؛ هادی شیرین سخن . "ارائه یک روش نوآورانه آزمایشگاهی برای وصله آرماتورهای اعضای کششی در سازه های بتن آرمه". مجله تحقیقات بتن ایران، 10 ،4 ، 1397، 5-17. magiran.com/p1841671
Ali Kheyroddin; Hadi Shirinsokhan . "Present an innovative experimental method for bar splices tensile members in reinforced concrete structures", Concrete Research Quarterly Journal, 10, 4, 2018, 5-17. magiran.com/p1841671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال