ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ون جیانگ ، (1396). تحلیل ریسک فازی بر اساس یک روش جدید برای رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته، مجله سیستم های فازی ایران، 15(3)، 117-139. magiran.com/p1841685
Wen Jiang , Dong Wu, Xiang Liu, Feng Xue, Hanqing Zheng, Yehang Shou, (2017). FUZZY RISK ANALYSIS BASED ON A NEW METHOD FOR RANKING GENERALIZED FUZZY NUMBERS, Iranian journal of fuzzy systems, 15(3), 117-139. magiran.com/p1841685
ون جیانگ ، تحلیل ریسک فازی بر اساس یک روش جدید برای رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته. مجله سیستم های فازی ایران، 1396؛ 15(3): 117-139. magiran.com/p1841685
Wen Jiang , Dong Wu, Xiang Liu, Feng Xue, Hanqing Zheng, Yehang Shou, FUZZY RISK ANALYSIS BASED ON A NEW METHOD FOR RANKING GENERALIZED FUZZY NUMBERS, Iranian journal of fuzzy systems, 2017; 15(3): 117-139. magiran.com/p1841685
ون جیانگ ، "تحلیل ریسک فازی بر اساس یک روش جدید برای رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته"، مجله سیستم های فازی ایران 15، شماره 3 (1396): 117-139. magiran.com/p1841685
Wen Jiang , Dong Wu, Xiang Liu, Feng Xue, Hanqing Zheng, Yehang Shou, "FUZZY RISK ANALYSIS BASED ON A NEW METHOD FOR RANKING GENERALIZED FUZZY NUMBERS", Iranian journal of fuzzy systems 15, no.3 (2017): 117-139. magiran.com/p1841685
ون جیانگ ، (1396). 'تحلیل ریسک فازی بر اساس یک روش جدید برای رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته'، مجله سیستم های فازی ایران، 15(3)، صص.117-139. magiran.com/p1841685
Wen Jiang , Dong Wu, Xiang Liu, Feng Xue, Hanqing Zheng, Yehang Shou, (2017). 'FUZZY RISK ANALYSIS BASED ON A NEW METHOD FOR RANKING GENERALIZED FUZZY NUMBERS', Iranian journal of fuzzy systems, 15(3), pp.117-139. magiran.com/p1841685
ون جیانگ . "تحلیل ریسک فازی بر اساس یک روش جدید برای رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته". مجله سیستم های فازی ایران، 15 ،3 ، 1396، 117-139. magiran.com/p1841685
Wen Jiang ; Dong Wu; Xiang Liu; Feng Xue; Hanqing Zheng; Yehang Shou. "FUZZY RISK ANALYSIS BASED ON A NEW METHOD FOR RANKING GENERALIZED FUZZY NUMBERS", Iranian journal of fuzzy systems, 15, 3, 2017, 117-139. magiran.com/p1841685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال