ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانگیون یووی ، (1396). کنترل ردیابی توافقی برای خانواده ای از سیستمهای پارمتری شده بطور غیرخطی آشفته با بکار بردن الگوریتم پارامترهای یادگیری مینیمال، مجله سیستم های فازی ایران، 15(3)، 99-116. magiran.com/p1841686
Hongyun Yue , Jiarong Shi, Liying Du, Xuejuan Li, (2017). ADAPTIVE FUZZY TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF PERTURBED NONLINEARLY PARAMETERIZED SYSTEMS USING MINIMAL LEARNING PARAMETERS ALGORITHM, Iranian journal of fuzzy systems, 15(3), 99-116. magiran.com/p1841686
هانگیون یووی ، کنترل ردیابی توافقی برای خانواده ای از سیستمهای پارمتری شده بطور غیرخطی آشفته با بکار بردن الگوریتم پارامترهای یادگیری مینیمال. مجله سیستم های فازی ایران، 1396؛ 15(3): 99-116. magiran.com/p1841686
Hongyun Yue , Jiarong Shi, Liying Du, Xuejuan Li, ADAPTIVE FUZZY TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF PERTURBED NONLINEARLY PARAMETERIZED SYSTEMS USING MINIMAL LEARNING PARAMETERS ALGORITHM, Iranian journal of fuzzy systems, 2017; 15(3): 99-116. magiran.com/p1841686
هانگیون یووی ، "کنترل ردیابی توافقی برای خانواده ای از سیستمهای پارمتری شده بطور غیرخطی آشفته با بکار بردن الگوریتم پارامترهای یادگیری مینیمال"، مجله سیستم های فازی ایران 15، شماره 3 (1396): 99-116. magiran.com/p1841686
Hongyun Yue , Jiarong Shi, Liying Du, Xuejuan Li, "ADAPTIVE FUZZY TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF PERTURBED NONLINEARLY PARAMETERIZED SYSTEMS USING MINIMAL LEARNING PARAMETERS ALGORITHM", Iranian journal of fuzzy systems 15, no.3 (2017): 99-116. magiran.com/p1841686
هانگیون یووی ، (1396). 'کنترل ردیابی توافقی برای خانواده ای از سیستمهای پارمتری شده بطور غیرخطی آشفته با بکار بردن الگوریتم پارامترهای یادگیری مینیمال'، مجله سیستم های فازی ایران، 15(3)، صص.99-116. magiran.com/p1841686
Hongyun Yue , Jiarong Shi, Liying Du, Xuejuan Li, (2017). 'ADAPTIVE FUZZY TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF PERTURBED NONLINEARLY PARAMETERIZED SYSTEMS USING MINIMAL LEARNING PARAMETERS ALGORITHM', Iranian journal of fuzzy systems, 15(3), pp.99-116. magiran.com/p1841686
هانگیون یووی . "کنترل ردیابی توافقی برای خانواده ای از سیستمهای پارمتری شده بطور غیرخطی آشفته با بکار بردن الگوریتم پارامترهای یادگیری مینیمال". مجله سیستم های فازی ایران، 15 ،3 ، 1396، 99-116. magiran.com/p1841686
Hongyun Yue ; Jiarong Shi; Liying Du; Xuejuan Li. "ADAPTIVE FUZZY TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF PERTURBED NONLINEARLY PARAMETERIZED SYSTEMS USING MINIMAL LEARNING PARAMETERS ALGORITHM", Iranian journal of fuzzy systems, 15, 3, 2017, 99-116. magiran.com/p1841686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال