ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرخ آقامحمدزاده، حسن افشین ، مسعود نکویی، (1397). بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار تیرهای کنسولی بتن مسلح سبکدانه تحت بار سیکلی، مجله تحقیقات بتن ایران، 10(4)، 35-47. magiran.com/p1841697
Farrokh Aghamohammadzadeh, Hasan Afshin , Masoud Nekooei, (2018). Experimental and Numerical investigating of the behavior of lightweight aggregate concrete beams under cyclic loading, Concrete Research Quarterly Journal, 10(4), 35-47. magiran.com/p1841697
فرخ آقامحمدزاده، حسن افشین ، مسعود نکویی، بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار تیرهای کنسولی بتن مسلح سبکدانه تحت بار سیکلی. مجله تحقیقات بتن ایران، 1397؛ 10(4): 35-47. magiran.com/p1841697
Farrokh Aghamohammadzadeh, Hasan Afshin , Masoud Nekooei, Experimental and Numerical investigating of the behavior of lightweight aggregate concrete beams under cyclic loading, Concrete Research Quarterly Journal, 2018; 10(4): 35-47. magiran.com/p1841697
فرخ آقامحمدزاده، حسن افشین ، مسعود نکویی، "بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار تیرهای کنسولی بتن مسلح سبکدانه تحت بار سیکلی"، مجله تحقیقات بتن ایران 10، شماره 4 (1397): 35-47. magiran.com/p1841697
Farrokh Aghamohammadzadeh, Hasan Afshin , Masoud Nekooei, "Experimental and Numerical investigating of the behavior of lightweight aggregate concrete beams under cyclic loading", Concrete Research Quarterly Journal 10, no.4 (2018): 35-47. magiran.com/p1841697
فرخ آقامحمدزاده، حسن افشین ، مسعود نکویی، (1397). 'بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار تیرهای کنسولی بتن مسلح سبکدانه تحت بار سیکلی'، مجله تحقیقات بتن ایران، 10(4)، صص.35-47. magiran.com/p1841697
Farrokh Aghamohammadzadeh, Hasan Afshin , Masoud Nekooei, (2018). 'Experimental and Numerical investigating of the behavior of lightweight aggregate concrete beams under cyclic loading', Concrete Research Quarterly Journal, 10(4), pp.35-47. magiran.com/p1841697
فرخ آقامحمدزاده؛ حسن افشین ؛ مسعود نکویی. "بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار تیرهای کنسولی بتن مسلح سبکدانه تحت بار سیکلی". مجله تحقیقات بتن ایران، 10 ،4 ، 1397، 35-47. magiran.com/p1841697
Farrokh Aghamohammadzadeh; Hasan Afshin ; Masoud Nekooei. "Experimental and Numerical investigating of the behavior of lightweight aggregate concrete beams under cyclic loading", Concrete Research Quarterly Journal, 10, 4, 2018, 35-47. magiran.com/p1841697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال