ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین خزائی، منصور قلعه نوی ، (1397). ارزیابی آزمایشگاهی سختی بستر بتنی در زیر میلگرد طولی در بتن های فوق توانمند، مجله تحقیقات بتن ایران، 10(4)، 49-59. magiran.com/p1841700
Mansur Ghalehnovi , (2018). Experimental evaluation of bearing stiffness of concrete under longitudinal bar in ultra high performance concrete, Concrete Research Quarterly Journal, 10(4), 49-59. magiran.com/p1841700
امین خزائی، منصور قلعه نوی ، ارزیابی آزمایشگاهی سختی بستر بتنی در زیر میلگرد طولی در بتن های فوق توانمند. مجله تحقیقات بتن ایران، 1397؛ 10(4): 49-59. magiran.com/p1841700
Mansur Ghalehnovi , Experimental evaluation of bearing stiffness of concrete under longitudinal bar in ultra high performance concrete, Concrete Research Quarterly Journal, 2018; 10(4): 49-59. magiran.com/p1841700
امین خزائی، منصور قلعه نوی ، "ارزیابی آزمایشگاهی سختی بستر بتنی در زیر میلگرد طولی در بتن های فوق توانمند"، مجله تحقیقات بتن ایران 10، شماره 4 (1397): 49-59. magiran.com/p1841700
Mansur Ghalehnovi , "Experimental evaluation of bearing stiffness of concrete under longitudinal bar in ultra high performance concrete", Concrete Research Quarterly Journal 10, no.4 (2018): 49-59. magiran.com/p1841700
امین خزائی، منصور قلعه نوی ، (1397). 'ارزیابی آزمایشگاهی سختی بستر بتنی در زیر میلگرد طولی در بتن های فوق توانمند'، مجله تحقیقات بتن ایران، 10(4)، صص.49-59. magiran.com/p1841700
Mansur Ghalehnovi , (2018). 'Experimental evaluation of bearing stiffness of concrete under longitudinal bar in ultra high performance concrete', Concrete Research Quarterly Journal, 10(4), pp.49-59. magiran.com/p1841700
امین خزائی؛ منصور قلعه نوی . "ارزیابی آزمایشگاهی سختی بستر بتنی در زیر میلگرد طولی در بتن های فوق توانمند". مجله تحقیقات بتن ایران، 10 ،4 ، 1397، 49-59. magiran.com/p1841700
Mansur Ghalehnovi . "Experimental evaluation of bearing stiffness of concrete under longitudinal bar in ultra high performance concrete", Concrete Research Quarterly Journal, 10, 4, 2018, 49-59. magiran.com/p1841700
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال