ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Abbas Rezaianzadeh, Ali Mohammad Mokhtari , Soheil Hassanipour, Ahmad Maghsoudi, Seyedeh Leila Dehghani, Milad Nazarzadeh, Najmeh Maharlouei, (2018). The Age-standardized Incidence Rate of Ovarian Cancer in Iranian Women: A Systematic Review and Meta-analysis, Middle East Journal of Cancer, 9(3), 171-178. magiran.com/p1841888
Abbas Rezaianzadeh, Ali Mohammad Mokhtari , Soheil Hassanipour, Ahmad Maghsoudi, Seyedeh Leila Dehghani, Milad Nazarzadeh, Najmeh Maharlouei, The Age-standardized Incidence Rate of Ovarian Cancer in Iranian Women: A Systematic Review and Meta-analysis, Middle East Journal of Cancer, 2018; 9(3): 171-178. magiran.com/p1841888
Abbas Rezaianzadeh, Ali Mohammad Mokhtari , Soheil Hassanipour, Ahmad Maghsoudi, Seyedeh Leila Dehghani, Milad Nazarzadeh, Najmeh Maharlouei, "The Age-standardized Incidence Rate of Ovarian Cancer in Iranian Women: A Systematic Review and Meta-analysis", Middle East Journal of Cancer 9, no.3 (2018): 171-178. magiran.com/p1841888
Abbas Rezaianzadeh, Ali Mohammad Mokhtari , Soheil Hassanipour, Ahmad Maghsoudi, Seyedeh Leila Dehghani, Milad Nazarzadeh, Najmeh Maharlouei, (2018). 'The Age-standardized Incidence Rate of Ovarian Cancer in Iranian Women: A Systematic Review and Meta-analysis', Middle East Journal of Cancer, 9(3), pp.171-178. magiran.com/p1841888
Abbas Rezaianzadeh; Ali Mohammad Mokhtari ; Soheil Hassanipour; Ahmad Maghsoudi; Seyedeh Leila Dehghani; Milad Nazarzadeh; Najmeh Maharlouei. "The Age-standardized Incidence Rate of Ovarian Cancer in Iranian Women: A Systematic Review and Meta-analysis", Middle East Journal of Cancer, 9, 3, 2018, 171-178. magiran.com/p1841888
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال