ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانبخش ثواقب، پروین رستمی، (1396). بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه ی اجتماعی سیدجعفر کشفی، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 7(1)، 159-179. magiran.com/p1842154
Jahanbakhsh Savagheb, Parvin Rostami, (2017). Survey and Analysis Of Desired Society in Seyyed Jafar Kashfi Social Thought, Social theories of Muslim thinkers, 7(1), 159-179. magiran.com/p1842154
جهانبخش ثواقب، پروین رستمی، بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه ی اجتماعی سیدجعفر کشفی. نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 1396؛ 7(1): 159-179. magiran.com/p1842154
Jahanbakhsh Savagheb, Parvin Rostami, Survey and Analysis Of Desired Society in Seyyed Jafar Kashfi Social Thought, Social theories of Muslim thinkers, 2017; 7(1): 159-179. magiran.com/p1842154
جهانبخش ثواقب، پروین رستمی، "بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه ی اجتماعی سیدجعفر کشفی"، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 7، شماره 1 (1396): 159-179. magiran.com/p1842154
Jahanbakhsh Savagheb, Parvin Rostami, "Survey and Analysis Of Desired Society in Seyyed Jafar Kashfi Social Thought", Social theories of Muslim thinkers 7, no.1 (2017): 159-179. magiran.com/p1842154
جهانبخش ثواقب، پروین رستمی، (1396). 'بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه ی اجتماعی سیدجعفر کشفی'، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 7(1)، صص.159-179. magiran.com/p1842154
Jahanbakhsh Savagheb, Parvin Rostami, (2017). 'Survey and Analysis Of Desired Society in Seyyed Jafar Kashfi Social Thought', Social theories of Muslim thinkers, 7(1), pp.159-179. magiran.com/p1842154
جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی. "بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه ی اجتماعی سیدجعفر کشفی". نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 7 ،1 ، 1396، 159-179. magiran.com/p1842154
Jahanbakhsh Savagheb; Parvin Rostami. "Survey and Analysis Of Desired Society in Seyyed Jafar Kashfi Social Thought", Social theories of Muslim thinkers, 7, 1, 2017, 159-179. magiran.com/p1842154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال