ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نبی الله صدری فر ، محمدرضا ضمیری، محمد مولوی، محمد صادق جمشیدی راد، (1396). واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تاکید بر آیه 11 سوره رعد)، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 7(1)، 139-158. magiran.com/p1842155
Nabiyollah Sadrifar , Mohammad Reza Zamiri, Mohammad Molavi, Mohammad Sadegh Jamshidi Rad, (2017). Tradition and structure of social changes (With emphasis on verse 11 of surah Raad), Social theories of Muslim thinkers, 7(1), 139-158. magiran.com/p1842155
نبی الله صدری فر ، محمدرضا ضمیری، محمد مولوی، محمد صادق جمشیدی راد، واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تاکید بر آیه 11 سوره رعد). نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 1396؛ 7(1): 139-158. magiran.com/p1842155
Nabiyollah Sadrifar , Mohammad Reza Zamiri, Mohammad Molavi, Mohammad Sadegh Jamshidi Rad, Tradition and structure of social changes (With emphasis on verse 11 of surah Raad), Social theories of Muslim thinkers, 2017; 7(1): 139-158. magiran.com/p1842155
نبی الله صدری فر ، محمدرضا ضمیری، محمد مولوی، محمد صادق جمشیدی راد، "واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تاکید بر آیه 11 سوره رعد)"، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 7، شماره 1 (1396): 139-158. magiran.com/p1842155
Nabiyollah Sadrifar , Mohammad Reza Zamiri, Mohammad Molavi, Mohammad Sadegh Jamshidi Rad, "Tradition and structure of social changes (With emphasis on verse 11 of surah Raad)", Social theories of Muslim thinkers 7, no.1 (2017): 139-158. magiran.com/p1842155
نبی الله صدری فر ، محمدرضا ضمیری، محمد مولوی، محمد صادق جمشیدی راد، (1396). 'واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تاکید بر آیه 11 سوره رعد)'، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 7(1)، صص.139-158. magiran.com/p1842155
Nabiyollah Sadrifar , Mohammad Reza Zamiri, Mohammad Molavi, Mohammad Sadegh Jamshidi Rad, (2017). 'Tradition and structure of social changes (With emphasis on verse 11 of surah Raad)', Social theories of Muslim thinkers, 7(1), pp.139-158. magiran.com/p1842155
نبی الله صدری فر ؛ محمدرضا ضمیری؛ محمد مولوی؛ محمد صادق جمشیدی راد. "واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تاکید بر آیه 11 سوره رعد)". نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 7 ،1 ، 1396، 139-158. magiran.com/p1842155
Nabiyollah Sadrifar ; Mohammad Reza Zamiri; Mohammad Molavi; Mohammad Sadegh Jamshidi Rad. "Tradition and structure of social changes (With emphasis on verse 11 of surah Raad)", Social theories of Muslim thinkers, 7, 1, 2017, 139-158. magiran.com/p1842155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال