ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی ، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، (1397). ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید، سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه، مجله علوم دامی ایران، 49(1)، 11-25. magiran.com/p1842541
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamouei, Khalil Mirzadeh, Hedayat, Ollah Roshanfekr, (2018). Individual and combined evaluation of digestibility and fermentation of halophyte plants like Atriplex leucoclada, Suaeda fruticosa and Seidlitzia rosmarinus in dromedary camels, Iranian Journal of Animal Science, 49(1), 11-25. magiran.com/p1842541
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی ، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید، سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(1): 11-25. magiran.com/p1842541
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamouei, Khalil Mirzadeh, Hedayat, Ollah Roshanfekr, Individual and combined evaluation of digestibility and fermentation of halophyte plants like Atriplex leucoclada, Suaeda fruticosa and Seidlitzia rosmarinus in dromedary camels, Iranian Journal of Animal Science, 2018; 49(1): 11-25. magiran.com/p1842541
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی ، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، "ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید، سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 1 (1397): 11-25. magiran.com/p1842541
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamouei, Khalil Mirzadeh, Hedayat, Ollah Roshanfekr, "Individual and combined evaluation of digestibility and fermentation of halophyte plants like Atriplex leucoclada, Suaeda fruticosa and Seidlitzia rosmarinus in dromedary camels", Iranian Journal of Animal Science 49, no.1 (2018): 11-25. magiran.com/p1842541
اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی ، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر، (1397). 'ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید، سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه'، مجله علوم دامی ایران، 49(1)، صص.11-25. magiran.com/p1842541
Akbar Abarghani, Morteza Chaji , Hormoz Mansori, Morteza Mamouei, Khalil Mirzadeh, Hedayat, Ollah Roshanfekr, (2018). 'Individual and combined evaluation of digestibility and fermentation of halophyte plants like Atriplex leucoclada, Suaeda fruticosa and Seidlitzia rosmarinus in dromedary camels', Iranian Journal of Animal Science, 49(1), pp.11-25. magiran.com/p1842541
اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی ؛ هرمز منصوری؛ مرتضی ممویی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت الله روشنفکر. "ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید، سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه". مجله علوم دامی ایران، 49 ،1 ، 1397، 11-25. magiran.com/p1842541
Akbar Abarghani; Morteza Chaji ; Hormoz Mansori; Morteza Mamouei; Khalil Mirzadeh; Hedayat; Ollah Roshanfekr. "Individual and combined evaluation of digestibility and fermentation of halophyte plants like Atriplex leucoclada, Suaeda fruticosa and Seidlitzia rosmarinus in dromedary camels", Iranian Journal of Animal Science, 49, 1, 2018, 11-25. magiran.com/p1842541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال