ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نوابی، محمدرضا حسینی، (1397). بررسی اثر نوع بیان سینماتیک در کنترل وضعیت فضاپیما با روش خطی سازی پسخورد، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 11(1)، 59-71. magiran.com/p1842677
Mohammad Navabi , Mohammad Reza Hosseini, (2018). Investigation in to The Effect of Kinematic of The Space Craft Attitude Control Using Feedback Linearization Method, Journal of Space Science & Technology, 11(1), 59-71. magiran.com/p1842677
محمد نوابی، محمدرضا حسینی، بررسی اثر نوع بیان سینماتیک در کنترل وضعیت فضاپیما با روش خطی سازی پسخورد. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1397؛ 11(1): 59-71. magiran.com/p1842677
Mohammad Navabi , Mohammad Reza Hosseini, Investigation in to The Effect of Kinematic of The Space Craft Attitude Control Using Feedback Linearization Method, Journal of Space Science & Technology, 2018; 11(1): 59-71. magiran.com/p1842677
محمد نوابی، محمدرضا حسینی، "بررسی اثر نوع بیان سینماتیک در کنترل وضعیت فضاپیما با روش خطی سازی پسخورد"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 11، شماره 1 (1397): 59-71. magiran.com/p1842677
Mohammad Navabi , Mohammad Reza Hosseini, "Investigation in to The Effect of Kinematic of The Space Craft Attitude Control Using Feedback Linearization Method", Journal of Space Science & Technology 11, no.1 (2018): 59-71. magiran.com/p1842677
محمد نوابی، محمدرضا حسینی، (1397). 'بررسی اثر نوع بیان سینماتیک در کنترل وضعیت فضاپیما با روش خطی سازی پسخورد'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 11(1)، صص.59-71. magiran.com/p1842677
Mohammad Navabi , Mohammad Reza Hosseini, (2018). 'Investigation in to The Effect of Kinematic of The Space Craft Attitude Control Using Feedback Linearization Method', Journal of Space Science & Technology, 11(1), pp.59-71. magiran.com/p1842677
محمد نوابی؛ محمدرضا حسینی. "بررسی اثر نوع بیان سینماتیک در کنترل وضعیت فضاپیما با روش خطی سازی پسخورد". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 11 ،1 ، 1397، 59-71. magiran.com/p1842677
Mohammad Navabi ; Mohammad Reza Hosseini. "Investigation in to The Effect of Kinematic of The Space Craft Attitude Control Using Feedback Linearization Method", Journal of Space Science & Technology, 11, 1, 2018, 59-71. magiran.com/p1842677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال