ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید ضرابی، مجید اشرافی، (1397). تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 1(2)، 203-220. magiran.com/p1842772
Hamid Zarabi, Majid Ashrafi, (2018). Explaining and defining the decisions of Velayat-e faqih (government decree) in the Islamic state from the point of view of political jurisprudence and the constitution of the Islamic Republic of Iran, Journal of Research in History, Politics and Media, 1(2), 203-220. magiran.com/p1842772
حمید ضرابی، مجید اشرافی، تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 1397؛ 1(2): 203-220. magiran.com/p1842772
Hamid Zarabi, Majid Ashrafi, Explaining and defining the decisions of Velayat-e faqih (government decree) in the Islamic state from the point of view of political jurisprudence and the constitution of the Islamic Republic of Iran, Journal of Research in History, Politics and Media, 2018; 1(2): 203-220. magiran.com/p1842772
حمید ضرابی، مجید اشرافی، "تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه 1، شماره 2 (1397): 203-220. magiran.com/p1842772
Hamid Zarabi, Majid Ashrafi, "Explaining and defining the decisions of Velayat-e faqih (government decree) in the Islamic state from the point of view of political jurisprudence and the constitution of the Islamic Republic of Iran", Journal of Research in History, Politics and Media 1, no.2 (2018): 203-220. magiran.com/p1842772
حمید ضرابی، مجید اشرافی، (1397). 'تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 1(2)، صص.203-220. magiran.com/p1842772
Hamid Zarabi, Majid Ashrafi, (2018). 'Explaining and defining the decisions of Velayat-e faqih (government decree) in the Islamic state from the point of view of political jurisprudence and the constitution of the Islamic Republic of Iran', Journal of Research in History, Politics and Media, 1(2), pp.203-220. magiran.com/p1842772
حمید ضرابی؛ مجید اشرافی. "تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران". پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 1 ،2 ، 1397، 203-220. magiran.com/p1842772
Hamid Zarabi; Majid Ashrafi. "Explaining and defining the decisions of Velayat-e faqih (government decree) in the Islamic state from the point of view of political jurisprudence and the constitution of the Islamic Republic of Iran", Journal of Research in History, Politics and Media, 1, 2, 2018, 203-220. magiran.com/p1842772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال