ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما جعفری، عمید طباطبایی، فرزان حیدری، (1397). مقایسه اثر گاباپنتین و فولیک اسید در درمان سندرم پای بی قرار در بیماران همودیالیز، مجله پزشکی ارومیه، 29(3)، 189-197. magiran.com/p1842776
Shima Jafari , Amid Tabatabai, Farzan Heidari, (2018). Comparison between gabapentin versus folic acid effect on restless leg syndrome treatment on hemodialysis patient, Urmia Medical Journal, 29(3), 189-197. magiran.com/p1842776
شیما جعفری، عمید طباطبایی، فرزان حیدری، مقایسه اثر گاباپنتین و فولیک اسید در درمان سندرم پای بی قرار در بیماران همودیالیز. مجله پزشکی ارومیه، 1397؛ 29(3): 189-197. magiran.com/p1842776
Shima Jafari , Amid Tabatabai, Farzan Heidari, Comparison between gabapentin versus folic acid effect on restless leg syndrome treatment on hemodialysis patient, Urmia Medical Journal, 2018; 29(3): 189-197. magiran.com/p1842776
شیما جعفری، عمید طباطبایی، فرزان حیدری، "مقایسه اثر گاباپنتین و فولیک اسید در درمان سندرم پای بی قرار در بیماران همودیالیز"، مجله پزشکی ارومیه 29، شماره 3 (1397): 189-197. magiran.com/p1842776
Shima Jafari , Amid Tabatabai, Farzan Heidari, "Comparison between gabapentin versus folic acid effect on restless leg syndrome treatment on hemodialysis patient", Urmia Medical Journal 29, no.3 (2018): 189-197. magiran.com/p1842776
شیما جعفری، عمید طباطبایی، فرزان حیدری، (1397). 'مقایسه اثر گاباپنتین و فولیک اسید در درمان سندرم پای بی قرار در بیماران همودیالیز'، مجله پزشکی ارومیه، 29(3)، صص.189-197. magiran.com/p1842776
Shima Jafari , Amid Tabatabai, Farzan Heidari, (2018). 'Comparison between gabapentin versus folic acid effect on restless leg syndrome treatment on hemodialysis patient', Urmia Medical Journal, 29(3), pp.189-197. magiran.com/p1842776
شیما جعفری؛ عمید طباطبایی؛ فرزان حیدری. "مقایسه اثر گاباپنتین و فولیک اسید در درمان سندرم پای بی قرار در بیماران همودیالیز". مجله پزشکی ارومیه، 29 ،3 ، 1397، 189-197. magiran.com/p1842776
Shima Jafari ; Amid Tabatabai; Farzan Heidari. "Comparison between gabapentin versus folic acid effect on restless leg syndrome treatment on hemodialysis patient", Urmia Medical Journal, 29, 3, 2018, 189-197. magiran.com/p1842776
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال