ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Alireza Ghanbari , Mohammad Faraji, Aliakbar Shokouhian, Adel Pyrayesh, (2018). Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes in the West of Meshkin-Shahr, Journal of Nuts, 9(1), 57-65. magiran.com/p1842992
Alireza Ghanbari , Mohammad Faraji, Aliakbar Shokouhian, Adel Pyrayesh, Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes in the West of Meshkin-Shahr, Journal of Nuts, 2018; 9(1): 57-65. magiran.com/p1842992
Alireza Ghanbari , Mohammad Faraji, Aliakbar Shokouhian, Adel Pyrayesh, "Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes in the West of Meshkin-Shahr", Journal of Nuts 9, no.1 (2018): 57-65. magiran.com/p1842992
Alireza Ghanbari , Mohammad Faraji, Aliakbar Shokouhian, Adel Pyrayesh, (2018). 'Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes in the West of Meshkin-Shahr', Journal of Nuts, 9(1), pp.57-65. magiran.com/p1842992
Alireza Ghanbari ; Mohammad Faraji; Aliakbar Shokouhian; Adel Pyrayesh. "Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes in the West of Meshkin-Shahr", Journal of Nuts, 9, 1, 2018, 57-65. magiran.com/p1842992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال