ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلمان دلیری، چنگیز رستمی، کوروش سایه میری ، آرزو کریمی، علی دلپیشه، (1397). بررسی علل و شیوه های اقدام به خودکشی در ایران طی سال های 1393- 1380: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل، فصلنامه کومش، 20(3)، 417-424. magiran.com/p1843309
Salman Daliri, Changiz Rostami, Kourosh Sayehmiri , Arezoo Karimi, Ali Delpisheh, (2018). Causes and attempts methods of suicide in the Iranian pepole during 2001-2014: A Systematic Review and Meta-analysis study, Koomesh, 20(3), 417-424. magiran.com/p1843309
سلمان دلیری، چنگیز رستمی، کوروش سایه میری ، آرزو کریمی، علی دلپیشه، بررسی علل و شیوه های اقدام به خودکشی در ایران طی سال های 1393- 1380: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل. فصلنامه کومش، 1397؛ 20(3): 417-424. magiran.com/p1843309
Salman Daliri, Changiz Rostami, Kourosh Sayehmiri , Arezoo Karimi, Ali Delpisheh, Causes and attempts methods of suicide in the Iranian pepole during 2001-2014: A Systematic Review and Meta-analysis study, Koomesh, 2018; 20(3): 417-424. magiran.com/p1843309
سلمان دلیری، چنگیز رستمی، کوروش سایه میری ، آرزو کریمی، علی دلپیشه، "بررسی علل و شیوه های اقدام به خودکشی در ایران طی سال های 1393- 1380: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل"، فصلنامه کومش 20، شماره 3 (1397): 417-424. magiran.com/p1843309
Salman Daliri, Changiz Rostami, Kourosh Sayehmiri , Arezoo Karimi, Ali Delpisheh, "Causes and attempts methods of suicide in the Iranian pepole during 2001-2014: A Systematic Review and Meta-analysis study", Koomesh 20, no.3 (2018): 417-424. magiran.com/p1843309
سلمان دلیری، چنگیز رستمی، کوروش سایه میری ، آرزو کریمی، علی دلپیشه، (1397). 'بررسی علل و شیوه های اقدام به خودکشی در ایران طی سال های 1393- 1380: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل'، فصلنامه کومش، 20(3)، صص.417-424. magiran.com/p1843309
Salman Daliri, Changiz Rostami, Kourosh Sayehmiri , Arezoo Karimi, Ali Delpisheh, (2018). 'Causes and attempts methods of suicide in the Iranian pepole during 2001-2014: A Systematic Review and Meta-analysis study', Koomesh, 20(3), pp.417-424. magiran.com/p1843309
سلمان دلیری؛ چنگیز رستمی؛ کوروش سایه میری ؛ آرزو کریمی؛ علی دلپیشه. "بررسی علل و شیوه های اقدام به خودکشی در ایران طی سال های 1393- 1380: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل". فصلنامه کومش، 20 ،3 ، 1397، 417-424. magiran.com/p1843309
Salman Daliri; Changiz Rostami; Kourosh Sayehmiri ; Arezoo Karimi; Ali Delpisheh. "Causes and attempts methods of suicide in the Iranian pepole during 2001-2014: A Systematic Review and Meta-analysis study", Koomesh, 20, 3, 2018, 417-424. magiran.com/p1843309
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال