ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرحناز بینشیان، صنم محسنین، زهره شریفی ، (1397). بررسی رابطه بین پلی مورفیسم های C/A 592-، C/T819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت C، فصلنامه کومش، 20(3)، 491-496. magiran.com/p1843328
Farahnaz Bineshian, Sanam Mohsenin, Zohre Sharifi , (2018). Association between interleukin 10 polymorphisms (-592C/A and - 819 C/T) with response to treatment in Iranian patients with hepatitis C virus, Koomesh, 20(3), 491-496. magiran.com/p1843328
فرحناز بینشیان، صنم محسنین، زهره شریفی ، بررسی رابطه بین پلی مورفیسم های C/A 592-، C/T819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت C. فصلنامه کومش، 1397؛ 20(3): 491-496. magiran.com/p1843328
Farahnaz Bineshian, Sanam Mohsenin, Zohre Sharifi , Association between interleukin 10 polymorphisms (-592C/A and - 819 C/T) with response to treatment in Iranian patients with hepatitis C virus, Koomesh, 2018; 20(3): 491-496. magiran.com/p1843328
فرحناز بینشیان، صنم محسنین، زهره شریفی ، "بررسی رابطه بین پلی مورفیسم های C/A 592-، C/T819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت C"، فصلنامه کومش 20، شماره 3 (1397): 491-496. magiran.com/p1843328
Farahnaz Bineshian, Sanam Mohsenin, Zohre Sharifi , "Association between interleukin 10 polymorphisms (-592C/A and - 819 C/T) with response to treatment in Iranian patients with hepatitis C virus", Koomesh 20, no.3 (2018): 491-496. magiran.com/p1843328
فرحناز بینشیان، صنم محسنین، زهره شریفی ، (1397). 'بررسی رابطه بین پلی مورفیسم های C/A 592-، C/T819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت C'، فصلنامه کومش، 20(3)، صص.491-496. magiran.com/p1843328
Farahnaz Bineshian, Sanam Mohsenin, Zohre Sharifi , (2018). 'Association between interleukin 10 polymorphisms (-592C/A and - 819 C/T) with response to treatment in Iranian patients with hepatitis C virus', Koomesh, 20(3), pp.491-496. magiran.com/p1843328
فرحناز بینشیان؛ صنم محسنین؛ زهره شریفی . "بررسی رابطه بین پلی مورفیسم های C/A 592-، C/T819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت C". فصلنامه کومش، 20 ،3 ، 1397، 491-496. magiran.com/p1843328
Farahnaz Bineshian; Sanam Mohsenin; Zohre Sharifi . "Association between interleukin 10 polymorphisms (-592C/A and - 819 C/T) with response to treatment in Iranian patients with hepatitis C virus", Koomesh, 20, 3, 2018, 491-496. magiran.com/p1843328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال