ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا محفوظی، محمدتقی ابوالحسنی، حدیقه شیرپورآبکنار، (1397). بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل های ABJ و گسترده)، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(26)، 159-174. magiran.com/p1843461
Gholamreza Mahfoozi , Mohammadtaghi Abolhassani, Hadigheh Shirpour Abkenar, (2018). Organizational capital and sticky behavior of selling, general and administrative expenses in companies listed on Tehran stock exchange (Using the ABJ and Extended models), Iranian Management Accounting Association, 7(26), 159-174. magiran.com/p1843461
غلامرضا محفوظی، محمدتقی ابوالحسنی، حدیقه شیرپورآبکنار، بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل های ABJ و گسترده). فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1397؛ 7(26): 159-174. magiran.com/p1843461
Gholamreza Mahfoozi , Mohammadtaghi Abolhassani, Hadigheh Shirpour Abkenar, Organizational capital and sticky behavior of selling, general and administrative expenses in companies listed on Tehran stock exchange (Using the ABJ and Extended models), Iranian Management Accounting Association, 2018; 7(26): 159-174. magiran.com/p1843461
غلامرضا محفوظی، محمدتقی ابوالحسنی، حدیقه شیرپورآبکنار، "بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل های ABJ و گسترده)"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 7، شماره 26 (1397): 159-174. magiran.com/p1843461
Gholamreza Mahfoozi , Mohammadtaghi Abolhassani, Hadigheh Shirpour Abkenar, "Organizational capital and sticky behavior of selling, general and administrative expenses in companies listed on Tehran stock exchange (Using the ABJ and Extended models)", Iranian Management Accounting Association 7, no.26 (2018): 159-174. magiran.com/p1843461
غلامرضا محفوظی، محمدتقی ابوالحسنی، حدیقه شیرپورآبکنار، (1397). 'بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل های ABJ و گسترده)'، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(26)، صص.159-174. magiran.com/p1843461
Gholamreza Mahfoozi , Mohammadtaghi Abolhassani, Hadigheh Shirpour Abkenar, (2018). 'Organizational capital and sticky behavior of selling, general and administrative expenses in companies listed on Tehran stock exchange (Using the ABJ and Extended models)', Iranian Management Accounting Association, 7(26), pp.159-174. magiran.com/p1843461
غلامرضا محفوظی؛ محمدتقی ابوالحسنی؛ حدیقه شیرپورآبکنار. "بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل های ABJ و گسترده)". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7 ،26 ، 1397، 159-174. magiran.com/p1843461
Gholamreza Mahfoozi ; Mohammadtaghi Abolhassani; Hadigheh Shirpour Abkenar. "Organizational capital and sticky behavior of selling, general and administrative expenses in companies listed on Tehran stock exchange (Using the ABJ and Extended models)", Iranian Management Accounting Association, 7, 26, 2018, 159-174. magiran.com/p1843461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال