ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه پردل ، عطاالله ابراهیمی، زهرا عزیزی، (1396). ارزیابی شاخص های گیاهی برآورد پوشش و تولید گیاهی مراتع مناطق خشک در دوره های رویشی مختلف، نشریه خشک بوم، 7(2)، 57-71. magiran.com/p1843797
F. Pordel , A. Ebrahimi, Z. Azizi, (2018). Evaluating of the most suitable vegetation indices of estimating of canopy cover and above-ground phytomass in arid rangelands during different growth periods, Scientific and Research Jounal Arid Biome, 7(2), 57-71. magiran.com/p1843797
فاطمه پردل ، عطاالله ابراهیمی، زهرا عزیزی، ارزیابی شاخص های گیاهی برآورد پوشش و تولید گیاهی مراتع مناطق خشک در دوره های رویشی مختلف. نشریه خشک بوم، 1396؛ 7(2): 57-71. magiran.com/p1843797
F. Pordel , A. Ebrahimi, Z. Azizi, Evaluating of the most suitable vegetation indices of estimating of canopy cover and above-ground phytomass in arid rangelands during different growth periods, Scientific and Research Jounal Arid Biome, 2018; 7(2): 57-71. magiran.com/p1843797
فاطمه پردل ، عطاالله ابراهیمی، زهرا عزیزی، "ارزیابی شاخص های گیاهی برآورد پوشش و تولید گیاهی مراتع مناطق خشک در دوره های رویشی مختلف"، نشریه خشک بوم 7، شماره 2 (1396): 57-71. magiran.com/p1843797
F. Pordel , A. Ebrahimi, Z. Azizi, "Evaluating of the most suitable vegetation indices of estimating of canopy cover and above-ground phytomass in arid rangelands during different growth periods", Scientific and Research Jounal Arid Biome 7, no.2 (2018): 57-71. magiran.com/p1843797
فاطمه پردل ، عطاالله ابراهیمی، زهرا عزیزی، (1396). 'ارزیابی شاخص های گیاهی برآورد پوشش و تولید گیاهی مراتع مناطق خشک در دوره های رویشی مختلف'، نشریه خشک بوم، 7(2)، صص.57-71. magiran.com/p1843797
F. Pordel , A. Ebrahimi, Z. Azizi, (2018). 'Evaluating of the most suitable vegetation indices of estimating of canopy cover and above-ground phytomass in arid rangelands during different growth periods', Scientific and Research Jounal Arid Biome, 7(2), pp.57-71. magiran.com/p1843797
فاطمه پردل ؛ عطاالله ابراهیمی؛ زهرا عزیزی. "ارزیابی شاخص های گیاهی برآورد پوشش و تولید گیاهی مراتع مناطق خشک در دوره های رویشی مختلف". نشریه خشک بوم، 7 ،2 ، 1396، 57-71. magiran.com/p1843797
F. Pordel ; A. Ebrahimi; Z. Azizi. "Evaluating of the most suitable vegetation indices of estimating of canopy cover and above-ground phytomass in arid rangelands during different growth periods", Scientific and Research Jounal Arid Biome, 7, 2, 2018, 57-71. magiran.com/p1843797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال