ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود جعفری ، حسین جانمحمدی، (1397). مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 7(1)، 41-51. magiran.com/p1843914
M. Jafari , H. Janmohammadi, (2018). Comparison of ileal amino acid digestibility of canola meal determined with the precision-fed broiler assay and the standardized ileal amino acid digestibility assay, Animal Production Research, 7(1), 41-51. magiran.com/p1843914
مسعود جعفری ، حسین جانمحمدی، مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1397؛ 7(1): 41-51. magiran.com/p1843914
M. Jafari , H. Janmohammadi, Comparison of ileal amino acid digestibility of canola meal determined with the precision-fed broiler assay and the standardized ileal amino acid digestibility assay, Animal Production Research, 2018; 7(1): 41-51. magiran.com/p1843914
مسعود جعفری ، حسین جانمحمدی، "مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 7، شماره 1 (1397): 41-51. magiran.com/p1843914
M. Jafari , H. Janmohammadi, "Comparison of ileal amino acid digestibility of canola meal determined with the precision-fed broiler assay and the standardized ileal amino acid digestibility assay", Animal Production Research 7, no.1 (2018): 41-51. magiran.com/p1843914
مسعود جعفری ، حسین جانمحمدی، (1397). 'مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 7(1)، صص.41-51. magiran.com/p1843914
M. Jafari , H. Janmohammadi, (2018). 'Comparison of ileal amino acid digestibility of canola meal determined with the precision-fed broiler assay and the standardized ileal amino acid digestibility assay', Animal Production Research, 7(1), pp.41-51. magiran.com/p1843914
مسعود جعفری ؛ حسین جانمحمدی. "مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 7 ،1 ، 1397، 41-51. magiran.com/p1843914
M. Jafari ; H. Janmohammadi. "Comparison of ileal amino acid digestibility of canola meal determined with the precision-fed broiler assay and the standardized ileal amino acid digestibility assay", Animal Production Research, 7, 1, 2018, 41-51. magiran.com/p1843914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال