ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سفلایی شهربابک، محمود شیوازاد ، حسین مروج، محمد امیر کریمی ترشیزی، (1396). تاثیر گیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 72(4)، 425-434. magiran.com/p1843993
Mohammad Soflaei, Mahmood Shivazad , Hoseain Moraveg, Mohammad Amir Karimi Torshizi, (2018). The effects of rosemary on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broilers under heat stress, Journal of Veterinary Research, 72(4), 425-434. magiran.com/p1843993
محمد سفلایی شهربابک، محمود شیوازاد ، حسین مروج، محمد امیر کریمی ترشیزی، تاثیر گیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1396؛ 72(4): 425-434. magiran.com/p1843993
Mohammad Soflaei, Mahmood Shivazad , Hoseain Moraveg, Mohammad Amir Karimi Torshizi, The effects of rosemary on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broilers under heat stress, Journal of Veterinary Research, 2018; 72(4): 425-434. magiran.com/p1843993
محمد سفلایی شهربابک، محمود شیوازاد ، حسین مروج، محمد امیر کریمی ترشیزی، "تاثیر گیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی"، مجله تحقیقات دامپزشکی 72، شماره 4 (1396): 425-434. magiran.com/p1843993
Mohammad Soflaei, Mahmood Shivazad , Hoseain Moraveg, Mohammad Amir Karimi Torshizi, "The effects of rosemary on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broilers under heat stress", Journal of Veterinary Research 72, no.4 (2018): 425-434. magiran.com/p1843993
محمد سفلایی شهربابک، محمود شیوازاد ، حسین مروج، محمد امیر کریمی ترشیزی، (1396). 'تاثیر گیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 72(4)، صص.425-434. magiran.com/p1843993
Mohammad Soflaei, Mahmood Shivazad , Hoseain Moraveg, Mohammad Amir Karimi Torshizi, (2018). 'The effects of rosemary on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broilers under heat stress', Journal of Veterinary Research, 72(4), pp.425-434. magiran.com/p1843993
محمد سفلایی شهربابک؛ محمود شیوازاد ؛ حسین مروج؛ محمد امیر کریمی ترشیزی. "تاثیر گیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی". مجله تحقیقات دامپزشکی، 72 ،4 ، 1396، 425-434. magiran.com/p1843993
Mohammad Soflaei; Mahmood Shivazad ; Hoseain Moraveg; Mohammad Amir Karimi Torshizi. "The effects of rosemary on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broilers under heat stress", Journal of Veterinary Research, 72, 4, 2018, 425-434. magiran.com/p1843993
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال