ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا صالحان، سمانه عیدی ، محمد محسن زاده، محمد عزیززاده، (1396). تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران، مجله تحقیقات دامپزشکی، 72(4)، 447-456. magiran.com/p1844001
Zahra Salehan, Samaneh Eidi , Mohammad Mohsenzadeh, Mohammad Azizzadeh, (2018). Determination of fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms in Torbat-Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran, Journal of Veterinary Research, 72(4), 447-456. magiran.com/p1844001
زهرا صالحان، سمانه عیدی ، محمد محسن زاده، محمد عزیززاده، تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1396؛ 72(4): 447-456. magiran.com/p1844001
Zahra Salehan, Samaneh Eidi , Mohammad Mohsenzadeh, Mohammad Azizzadeh, Determination of fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms in Torbat-Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran, Journal of Veterinary Research, 2018; 72(4): 447-456. magiran.com/p1844001
زهرا صالحان، سمانه عیدی ، محمد محسن زاده، محمد عزیززاده، "تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران"، مجله تحقیقات دامپزشکی 72، شماره 4 (1396): 447-456. magiran.com/p1844001
Zahra Salehan, Samaneh Eidi , Mohammad Mohsenzadeh, Mohammad Azizzadeh, "Determination of fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms in Torbat-Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran", Journal of Veterinary Research 72, no.4 (2018): 447-456. magiran.com/p1844001
زهرا صالحان، سمانه عیدی ، محمد محسن زاده، محمد عزیززاده، (1396). 'تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 72(4)، صص.447-456. magiran.com/p1844001
Zahra Salehan, Samaneh Eidi , Mohammad Mohsenzadeh, Mohammad Azizzadeh, (2018). 'Determination of fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms in Torbat-Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran', Journal of Veterinary Research, 72(4), pp.447-456. magiran.com/p1844001
زهرا صالحان؛ سمانه عیدی ؛ محمد محسن زاده؛ محمد عزیززاده. "تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران". مجله تحقیقات دامپزشکی، 72 ،4 ، 1396، 447-456. magiran.com/p1844001
Zahra Salehan; Samaneh Eidi ; Mohammad Mohsenzadeh; Mohammad Azizzadeh. "Determination of fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms in Torbat-Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran", Journal of Veterinary Research, 72, 4, 2018, 447-456. magiran.com/p1844001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال