ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا داوودی، ابراهیم قاسمی، بهرام رمضانزاده، محمد مهدویان احدی، (1397). مروری بر ترکیبات آلی-معدنی حاوی بازدارنده های خوردگی: بررسی روش های ساخت و سازوکار حفاظت، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 8(1)، 25-38. magiran.com/p1844038
Mahsa Davoodi, Ebrahim Ghasemi, Bahram Ramezanzadeh, Mohammad Mahdavian, (2018). A review on the Organic-Inorganic Compounds Including Corrosion Inhibitors; Investigating the Methods of Synthesis and the Mechanisms of Protection, Journal of studies in color world, 8(1), 25-38. magiran.com/p1844038
مهسا داوودی، ابراهیم قاسمی، بهرام رمضانزاده، محمد مهدویان احدی، مروری بر ترکیبات آلی-معدنی حاوی بازدارنده های خوردگی: بررسی روش های ساخت و سازوکار حفاظت. فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 1397؛ 8(1): 25-38. magiran.com/p1844038
Mahsa Davoodi, Ebrahim Ghasemi, Bahram Ramezanzadeh, Mohammad Mahdavian, A review on the Organic-Inorganic Compounds Including Corrosion Inhibitors; Investigating the Methods of Synthesis and the Mechanisms of Protection, Journal of studies in color world, 2018; 8(1): 25-38. magiran.com/p1844038
مهسا داوودی، ابراهیم قاسمی، بهرام رمضانزاده، محمد مهدویان احدی، "مروری بر ترکیبات آلی-معدنی حاوی بازدارنده های خوردگی: بررسی روش های ساخت و سازوکار حفاظت"، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ 8، شماره 1 (1397): 25-38. magiran.com/p1844038
Mahsa Davoodi, Ebrahim Ghasemi, Bahram Ramezanzadeh, Mohammad Mahdavian, "A review on the Organic-Inorganic Compounds Including Corrosion Inhibitors; Investigating the Methods of Synthesis and the Mechanisms of Protection", Journal of studies in color world 8, no.1 (2018): 25-38. magiran.com/p1844038
مهسا داوودی، ابراهیم قاسمی، بهرام رمضانزاده، محمد مهدویان احدی، (1397). 'مروری بر ترکیبات آلی-معدنی حاوی بازدارنده های خوردگی: بررسی روش های ساخت و سازوکار حفاظت'، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 8(1)، صص.25-38. magiran.com/p1844038
Mahsa Davoodi, Ebrahim Ghasemi, Bahram Ramezanzadeh, Mohammad Mahdavian, (2018). 'A review on the Organic-Inorganic Compounds Including Corrosion Inhibitors; Investigating the Methods of Synthesis and the Mechanisms of Protection', Journal of studies in color world, 8(1), pp.25-38. magiran.com/p1844038
مهسا داوودی؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضانزاده؛ محمد مهدویان احدی. "مروری بر ترکیبات آلی-معدنی حاوی بازدارنده های خوردگی: بررسی روش های ساخت و سازوکار حفاظت". فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 8 ،1 ، 1397، 25-38. magiran.com/p1844038
Mahsa Davoodi; Ebrahim Ghasemi; Bahram Ramezanzadeh; Mohammad Mahdavian. "A review on the Organic-Inorganic Compounds Including Corrosion Inhibitors; Investigating the Methods of Synthesis and the Mechanisms of Protection", Journal of studies in color world, 8, 1, 2018, 25-38. magiran.com/p1844038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال