ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرنیا عاشقی، محمد تقی درزی، محمدرضا حاج سید هادی، (1397). ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقه فیروزکوه، مجله علوم باغبانی ایران، 49(1)، 199-211. magiran.com/p1844234
Parnia Asheghi, Mohammad Taghi Darzi , Mohammadreza Haj Seyed Hadi, (2018). Effects of organic and bio-fertilizers on biomass yield and quantity and quality of essential oil of green basil (Ocimum basilicum L.) in Firouzkuh region, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(1), 199-211. magiran.com/p1844234
پرنیا عاشقی، محمد تقی درزی، محمدرضا حاج سید هادی، ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقه فیروزکوه. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(1): 199-211. magiran.com/p1844234
Parnia Asheghi, Mohammad Taghi Darzi , Mohammadreza Haj Seyed Hadi, Effects of organic and bio-fertilizers on biomass yield and quantity and quality of essential oil of green basil (Ocimum basilicum L.) in Firouzkuh region, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 49(1): 199-211. magiran.com/p1844234
پرنیا عاشقی، محمد تقی درزی، محمدرضا حاج سید هادی، "ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقه فیروزکوه"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 1 (1397): 199-211. magiran.com/p1844234
Parnia Asheghi, Mohammad Taghi Darzi , Mohammadreza Haj Seyed Hadi, "Effects of organic and bio-fertilizers on biomass yield and quantity and quality of essential oil of green basil (Ocimum basilicum L.) in Firouzkuh region", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.1 (2018): 199-211. magiran.com/p1844234
پرنیا عاشقی، محمد تقی درزی، محمدرضا حاج سید هادی، (1397). 'ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقه فیروزکوه'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(1)، صص.199-211. magiran.com/p1844234
Parnia Asheghi, Mohammad Taghi Darzi , Mohammadreza Haj Seyed Hadi, (2018). 'Effects of organic and bio-fertilizers on biomass yield and quantity and quality of essential oil of green basil (Ocimum basilicum L.) in Firouzkuh region', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(1), pp.199-211. magiran.com/p1844234
پرنیا عاشقی؛ محمد تقی درزی؛ محمدرضا حاج سید هادی. "ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقه فیروزکوه". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،1 ، 1397، 199-211. magiran.com/p1844234
Parnia Asheghi; Mohammad Taghi Darzi ; Mohammadreza Haj Seyed Hadi. "Effects of organic and bio-fertilizers on biomass yield and quantity and quality of essential oil of green basil (Ocimum basilicum L.) in Firouzkuh region", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 1, 2018, 199-211. magiran.com/p1844234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال