ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بشری علی بیگی، فروزنده سلطانی صالح آبادی ، سیامک کلانتری، (1397). تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش های تازه میوه هندوانه رقم کریمسون سوئیت، مجله علوم باغبانی ایران، 49(1)، 119-133. magiran.com/p1844241
Boshra Alibeygi, Forouzandeh Soltani , Siamak Kalantary, (2018). Effect of different irrigation regims on quality and shelf life of half fresh cut watermelon (Citrullus lunatus cv. Crimson Sweet), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(1), 119-133. magiran.com/p1844241
بشری علی بیگی، فروزنده سلطانی صالح آبادی ، سیامک کلانتری، تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش های تازه میوه هندوانه رقم کریمسون سوئیت. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(1): 119-133. magiran.com/p1844241
Boshra Alibeygi, Forouzandeh Soltani , Siamak Kalantary, Effect of different irrigation regims on quality and shelf life of half fresh cut watermelon (Citrullus lunatus cv. Crimson Sweet), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 49(1): 119-133. magiran.com/p1844241
بشری علی بیگی، فروزنده سلطانی صالح آبادی ، سیامک کلانتری، "تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش های تازه میوه هندوانه رقم کریمسون سوئیت"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 1 (1397): 119-133. magiran.com/p1844241
Boshra Alibeygi, Forouzandeh Soltani , Siamak Kalantary, "Effect of different irrigation regims on quality and shelf life of half fresh cut watermelon (Citrullus lunatus cv. Crimson Sweet)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.1 (2018): 119-133. magiran.com/p1844241
بشری علی بیگی، فروزنده سلطانی صالح آبادی ، سیامک کلانتری، (1397). 'تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش های تازه میوه هندوانه رقم کریمسون سوئیت'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(1)، صص.119-133. magiran.com/p1844241
Boshra Alibeygi, Forouzandeh Soltani , Siamak Kalantary, (2018). 'Effect of different irrigation regims on quality and shelf life of half fresh cut watermelon (Citrullus lunatus cv. Crimson Sweet)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(1), pp.119-133. magiran.com/p1844241
بشری علی بیگی؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی ؛ سیامک کلانتری. "تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش های تازه میوه هندوانه رقم کریمسون سوئیت". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،1 ، 1397، 119-133. magiran.com/p1844241
Boshra Alibeygi; Forouzandeh Soltani ; Siamak Kalantary. "Effect of different irrigation regims on quality and shelf life of half fresh cut watermelon (Citrullus lunatus cv. Crimson Sweet)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 1, 2018, 119-133. magiran.com/p1844241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال