ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره جهانبخش ، مرتضی پورمحمدی، (1397). بررسی تاثیر تکنولوژی در دسترس بر نحوه ی تفکر طراحان محصول مبتدی و حرفه ای با استفاده از روش لینکوگرافی، فصلنامه هنرهای تجسمی، 74، 111-118. magiran.com/p1844269
Bahareh Jahanbakhsh , (2018). Analyzing the effect of available technologies on the thinking of product beginner and pro designers using linkography method, Journal of Fine Arts, 74, 111-118. magiran.com/p1844269
بهاره جهانبخش ، مرتضی پورمحمدی، بررسی تاثیر تکنولوژی در دسترس بر نحوه ی تفکر طراحان محصول مبتدی و حرفه ای با استفاده از روش لینکوگرافی. فصلنامه هنرهای تجسمی، 1397؛ 74: 111-118. magiran.com/p1844269
Bahareh Jahanbakhsh , Analyzing the effect of available technologies on the thinking of product beginner and pro designers using linkography method, Journal of Fine Arts, 2018; 74: 111-118. magiran.com/p1844269
بهاره جهانبخش ، مرتضی پورمحمدی، "بررسی تاثیر تکنولوژی در دسترس بر نحوه ی تفکر طراحان محصول مبتدی و حرفه ای با استفاده از روش لینکوگرافی"، فصلنامه هنرهای تجسمی ،74 (1397): 111-118. magiran.com/p1844269
Bahareh Jahanbakhsh , "Analyzing the effect of available technologies on the thinking of product beginner and pro designers using linkography method", Journal of Fine Arts no. 74 (2018): 111-118. magiran.com/p1844269
بهاره جهانبخش ، مرتضی پورمحمدی، (1397). 'بررسی تاثیر تکنولوژی در دسترس بر نحوه ی تفکر طراحان محصول مبتدی و حرفه ای با استفاده از روش لینکوگرافی'، فصلنامه هنرهای تجسمی، 74، صص.111-118. magiran.com/p1844269
Bahareh Jahanbakhsh , (2018). 'Analyzing the effect of available technologies on the thinking of product beginner and pro designers using linkography method', Journal of Fine Arts, 74, pp.111-118. magiran.com/p1844269
بهاره جهانبخش ؛ مرتضی پورمحمدی. "بررسی تاثیر تکنولوژی در دسترس بر نحوه ی تفکر طراحان محصول مبتدی و حرفه ای با استفاده از روش لینکوگرافی". فصلنامه هنرهای تجسمی، 74 ، 1397، 111-118. magiran.com/p1844269
Bahareh Jahanbakhsh . "Analyzing the effect of available technologies on the thinking of product beginner and pro designers using linkography method", Journal of Fine Arts, 74, 2018, 111-118. magiran.com/p1844269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال