ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید پیشنماز احمدی، کیوان محمدزاده ، سید اسدالله حجازی، (1396). ارزیابی الگوی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از تکنیک های فازی شیء گرا (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر)، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 7(25)، 95-111. magiran.com/p1844928
Majid Pishnamaz Ahmadi, Keyvan Mohammadzadeh , Seyed Asadolah Hejazi, (2018). Evaluating the Pattern of Forest Cover Changes Using Fuzzy Object-Oriented Techniques (Case Study: Kaleybar County), Geography and Sustainability of Environment, 7(25), 95-111. magiran.com/p1844928
مجید پیشنماز احمدی، کیوان محمدزاده ، سید اسدالله حجازی، ارزیابی الگوی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از تکنیک های فازی شیء گرا (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر). فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 1396؛ 7(25): 95-111. magiran.com/p1844928
Majid Pishnamaz Ahmadi, Keyvan Mohammadzadeh , Seyed Asadolah Hejazi, Evaluating the Pattern of Forest Cover Changes Using Fuzzy Object-Oriented Techniques (Case Study: Kaleybar County), Geography and Sustainability of Environment, 2018; 7(25): 95-111. magiran.com/p1844928
مجید پیشنماز احمدی، کیوان محمدزاده ، سید اسدالله حجازی، "ارزیابی الگوی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از تکنیک های فازی شیء گرا (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر)"، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 7، شماره 25 (1396): 95-111. magiran.com/p1844928
Majid Pishnamaz Ahmadi, Keyvan Mohammadzadeh , Seyed Asadolah Hejazi, "Evaluating the Pattern of Forest Cover Changes Using Fuzzy Object-Oriented Techniques (Case Study: Kaleybar County)", Geography and Sustainability of Environment 7, no.25 (2018): 95-111. magiran.com/p1844928
مجید پیشنماز احمدی، کیوان محمدزاده ، سید اسدالله حجازی، (1396). 'ارزیابی الگوی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از تکنیک های فازی شیء گرا (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر)'، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 7(25)، صص.95-111. magiran.com/p1844928
Majid Pishnamaz Ahmadi, Keyvan Mohammadzadeh , Seyed Asadolah Hejazi, (2018). 'Evaluating the Pattern of Forest Cover Changes Using Fuzzy Object-Oriented Techniques (Case Study: Kaleybar County)', Geography and Sustainability of Environment, 7(25), pp.95-111. magiran.com/p1844928
مجید پیشنماز احمدی؛ کیوان محمدزاده ؛ سید اسدالله حجازی. "ارزیابی الگوی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از تکنیک های فازی شیء گرا (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر)". فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 7 ،25 ، 1396، 95-111. magiran.com/p1844928
Majid Pishnamaz Ahmadi; Keyvan Mohammadzadeh ; Seyed Asadolah Hejazi. "Evaluating the Pattern of Forest Cover Changes Using Fuzzy Object-Oriented Techniques (Case Study: Kaleybar County)", Geography and Sustainability of Environment, 7, 25, 2018, 95-111. magiran.com/p1844928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال