ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش نوروزی ، مصطفی باقری توانی، شقایق قدرتی، آمنه امیرجنتی، (1397). بررسی تجمع و مقایسه فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی، نشریه محیط زیست طبیعی، 71(1)، 125-137. magiran.com/p1844979
Mehrnoush Norouzi , (2018). Evaluate and Compare the Accumulation of the Heavy Metals in Tissues of the Gray Mullet (Liza aurata) during the Sexual Maturity and Sexual Rest, Journal of Natural Environment, 71(1), 125-137. magiran.com/p1844979
مهرنوش نوروزی ، مصطفی باقری توانی، شقایق قدرتی، آمنه امیرجنتی، بررسی تجمع و مقایسه فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی. نشریه محیط زیست طبیعی، 1397؛ 71(1): 125-137. magiran.com/p1844979
Mehrnoush Norouzi , Evaluate and Compare the Accumulation of the Heavy Metals in Tissues of the Gray Mullet (Liza aurata) during the Sexual Maturity and Sexual Rest, Journal of Natural Environment, 2018; 71(1): 125-137. magiran.com/p1844979
مهرنوش نوروزی ، مصطفی باقری توانی، شقایق قدرتی، آمنه امیرجنتی، "بررسی تجمع و مقایسه فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی"، نشریه محیط زیست طبیعی 71، شماره 1 (1397): 125-137. magiran.com/p1844979
Mehrnoush Norouzi , "Evaluate and Compare the Accumulation of the Heavy Metals in Tissues of the Gray Mullet (Liza aurata) during the Sexual Maturity and Sexual Rest", Journal of Natural Environment 71, no.1 (2018): 125-137. magiran.com/p1844979
مهرنوش نوروزی ، مصطفی باقری توانی، شقایق قدرتی، آمنه امیرجنتی، (1397). 'بررسی تجمع و مقایسه فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی'، نشریه محیط زیست طبیعی، 71(1)، صص.125-137. magiran.com/p1844979
Mehrnoush Norouzi , (2018). 'Evaluate and Compare the Accumulation of the Heavy Metals in Tissues of the Gray Mullet (Liza aurata) during the Sexual Maturity and Sexual Rest', Journal of Natural Environment, 71(1), pp.125-137. magiran.com/p1844979
مهرنوش نوروزی ؛ مصطفی باقری توانی؛ شقایق قدرتی؛ آمنه امیرجنتی. "بررسی تجمع و مقایسه فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی". نشریه محیط زیست طبیعی، 71 ،1 ، 1397، 125-137. magiran.com/p1844979
Mehrnoush Norouzi . "Evaluate and Compare the Accumulation of the Heavy Metals in Tissues of the Gray Mullet (Liza aurata) during the Sexual Maturity and Sexual Rest", Journal of Natural Environment, 71, 1, 2018, 125-137. magiran.com/p1844979
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال