ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین محمدی زاده، حمید ماجدی، زهراسادات سعیده زرآبادی، (1397). ارایه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1)، نشریه باغ نظر، 15(61)، 39-52. magiran.com/p1845088
Nasrin Mohammadizadeh, Hamid Majedi, Zahrasadat Saeedeh Zarabadi, (2018). Developing a Conceptual Model for Promoting Coherence and Interactivity in Historical Neighborhoods (A Case Study of Historical Fabrics in Neighborhoods of Kerman City, District 1), Bagh-e Nazar, 15(61), 39-52. magiran.com/p1845088
نسرین محمدی زاده، حمید ماجدی، زهراسادات سعیده زرآبادی، ارایه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1). نشریه باغ نظر، 1397؛ 15(61): 39-52. magiran.com/p1845088
Nasrin Mohammadizadeh, Hamid Majedi, Zahrasadat Saeedeh Zarabadi, Developing a Conceptual Model for Promoting Coherence and Interactivity in Historical Neighborhoods (A Case Study of Historical Fabrics in Neighborhoods of Kerman City, District 1), Bagh-e Nazar, 2018; 15(61): 39-52. magiran.com/p1845088
نسرین محمدی زاده، حمید ماجدی، زهراسادات سعیده زرآبادی، "ارایه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1)"، نشریه باغ نظر 15، شماره 61 (1397): 39-52. magiran.com/p1845088
Nasrin Mohammadizadeh, Hamid Majedi, Zahrasadat Saeedeh Zarabadi, "Developing a Conceptual Model for Promoting Coherence and Interactivity in Historical Neighborhoods (A Case Study of Historical Fabrics in Neighborhoods of Kerman City, District 1)", Bagh-e Nazar 15, no.61 (2018): 39-52. magiran.com/p1845088
نسرین محمدی زاده، حمید ماجدی، زهراسادات سعیده زرآبادی، (1397). 'ارایه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1)'، نشریه باغ نظر، 15(61)، صص.39-52. magiran.com/p1845088
Nasrin Mohammadizadeh, Hamid Majedi, Zahrasadat Saeedeh Zarabadi, (2018). 'Developing a Conceptual Model for Promoting Coherence and Interactivity in Historical Neighborhoods (A Case Study of Historical Fabrics in Neighborhoods of Kerman City, District 1)', Bagh-e Nazar, 15(61), pp.39-52. magiran.com/p1845088
نسرین محمدی زاده؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی. "ارایه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1)". نشریه باغ نظر، 15 ،61 ، 1397، 39-52. magiran.com/p1845088
Nasrin Mohammadizadeh; Hamid Majedi; Zahrasadat Saeedeh Zarabadi. "Developing a Conceptual Model for Promoting Coherence and Interactivity in Historical Neighborhoods (A Case Study of Historical Fabrics in Neighborhoods of Kerman City, District 1)", Bagh-e Nazar, 15, 61, 2018, 39-52. magiran.com/p1845088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال