ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی السان، لیلا نجفی زاده، ملیحه لاوریان، (1396). نوآوری ها و کاستی های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی، نشریه قضاوت، 17(90)، 143-160. magiran.com/p1845202
Mostafa Elsan, Leila Najafizadeh , Maliheh Lavarian, (2017). Innovations and Gaps of Iranian New Family Protection Act 2012 in the Scope of Principles and Procedures, Judgment, 17(90), 143-160. magiran.com/p1845202
مصطفی السان، لیلا نجفی زاده، ملیحه لاوریان، نوآوری ها و کاستی های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی. نشریه قضاوت، 1396؛ 17(90): 143-160. magiran.com/p1845202
Mostafa Elsan, Leila Najafizadeh , Maliheh Lavarian, Innovations and Gaps of Iranian New Family Protection Act 2012 in the Scope of Principles and Procedures, Judgment, 2017; 17(90): 143-160. magiran.com/p1845202
مصطفی السان، لیلا نجفی زاده، ملیحه لاوریان، "نوآوری ها و کاستی های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی"، نشریه قضاوت 17، شماره 90 (1396): 143-160. magiran.com/p1845202
Mostafa Elsan, Leila Najafizadeh , Maliheh Lavarian, "Innovations and Gaps of Iranian New Family Protection Act 2012 in the Scope of Principles and Procedures", Judgment 17, no.90 (2017): 143-160. magiran.com/p1845202
مصطفی السان، لیلا نجفی زاده، ملیحه لاوریان، (1396). 'نوآوری ها و کاستی های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی'، نشریه قضاوت، 17(90)، صص.143-160. magiran.com/p1845202
Mostafa Elsan, Leila Najafizadeh , Maliheh Lavarian, (2017). 'Innovations and Gaps of Iranian New Family Protection Act 2012 in the Scope of Principles and Procedures', Judgment, 17(90), pp.143-160. magiran.com/p1845202
مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده؛ ملیحه لاوریان. "نوآوری ها و کاستی های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی". نشریه قضاوت، 17 ،90 ، 1396، 143-160. magiran.com/p1845202
Mostafa Elsan; Leila Najafizadeh ; Maliheh Lavarian. "Innovations and Gaps of Iranian New Family Protection Act 2012 in the Scope of Principles and Procedures", Judgment, 17, 90, 2017, 143-160. magiran.com/p1845202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال