ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسون نودهی مقدم، سیده پریناز وهابی، علی اصغر نورسته، حمید ابوالحسنی، (1397). مقایسه قدرت ایزومتریک برخی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون دیسکینزیس کتف، فصلنامه توانبخشی، 19(2)، 92-101. magiran.com/p1845272
Afsun Nodehi Moghadam , Seyedeh Parinaz Vahabi, Ali Asghar Norasteh, Hamid Abolhasani, (2018). Comparing Isometric Strengths of Shoulder Girdle Muscles in Females With and Without Scapular Dyskinesis, Archives of Rehabilitation, 19(2), 92-101. magiran.com/p1845272
افسون نودهی مقدم، سیده پریناز وهابی، علی اصغر نورسته، حمید ابوالحسنی، مقایسه قدرت ایزومتریک برخی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون دیسکینزیس کتف. فصلنامه توانبخشی، 1397؛ 19(2): 92-101. magiran.com/p1845272
Afsun Nodehi Moghadam , Seyedeh Parinaz Vahabi, Ali Asghar Norasteh, Hamid Abolhasani, Comparing Isometric Strengths of Shoulder Girdle Muscles in Females With and Without Scapular Dyskinesis, Archives of Rehabilitation, 2018; 19(2): 92-101. magiran.com/p1845272
افسون نودهی مقدم، سیده پریناز وهابی، علی اصغر نورسته، حمید ابوالحسنی، "مقایسه قدرت ایزومتریک برخی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون دیسکینزیس کتف"، فصلنامه توانبخشی 19، شماره 2 (1397): 92-101. magiran.com/p1845272
Afsun Nodehi Moghadam , Seyedeh Parinaz Vahabi, Ali Asghar Norasteh, Hamid Abolhasani, "Comparing Isometric Strengths of Shoulder Girdle Muscles in Females With and Without Scapular Dyskinesis", Archives of Rehabilitation 19, no.2 (2018): 92-101. magiran.com/p1845272
افسون نودهی مقدم، سیده پریناز وهابی، علی اصغر نورسته، حمید ابوالحسنی، (1397). 'مقایسه قدرت ایزومتریک برخی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون دیسکینزیس کتف'، فصلنامه توانبخشی، 19(2)، صص.92-101. magiran.com/p1845272
Afsun Nodehi Moghadam , Seyedeh Parinaz Vahabi, Ali Asghar Norasteh, Hamid Abolhasani, (2018). 'Comparing Isometric Strengths of Shoulder Girdle Muscles in Females With and Without Scapular Dyskinesis', Archives of Rehabilitation, 19(2), pp.92-101. magiran.com/p1845272
افسون نودهی مقدم؛ سیده پریناز وهابی؛ علی اصغر نورسته؛ حمید ابوالحسنی. "مقایسه قدرت ایزومتریک برخی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون دیسکینزیس کتف". فصلنامه توانبخشی، 19 ،2 ، 1397، 92-101. magiran.com/p1845272
Afsun Nodehi Moghadam ; Seyedeh Parinaz Vahabi; Ali Asghar Norasteh; Hamid Abolhasani. "Comparing Isometric Strengths of Shoulder Girdle Muscles in Females With and Without Scapular Dyskinesis", Archives of Rehabilitation, 19, 2, 2018, 92-101. magiran.com/p1845272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال