ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه علی اصغر پور، مهرداد نوابخش ، علیرضا محسنی تبریزی، (1397). بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 10(2)، 89-104. magiran.com/p1845281
Tayebeh Aliasgarpour, Mehrdad Navabakhsh , Alireza Mohseni Tabrizi, (2018). Sociological Study of the Decision Making Process in Political Behaviors with an Emphasis on the Role of Gender (Case of Study: Tabriz City), Iranian Social Development Studies, 10(2), 89-104. magiran.com/p1845281
طیبه علی اصغر پور، مهرداد نوابخش ، علیرضا محسنی تبریزی، بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز). فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 1397؛ 10(2): 89-104. magiran.com/p1845281
Tayebeh Aliasgarpour, Mehrdad Navabakhsh , Alireza Mohseni Tabrizi, Sociological Study of the Decision Making Process in Political Behaviors with an Emphasis on the Role of Gender (Case of Study: Tabriz City), Iranian Social Development Studies, 2018; 10(2): 89-104. magiran.com/p1845281
طیبه علی اصغر پور، مهرداد نوابخش ، علیرضا محسنی تبریزی، "بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)"، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران 10، شماره 2 (1397): 89-104. magiran.com/p1845281
Tayebeh Aliasgarpour, Mehrdad Navabakhsh , Alireza Mohseni Tabrizi, "Sociological Study of the Decision Making Process in Political Behaviors with an Emphasis on the Role of Gender (Case of Study: Tabriz City)", Iranian Social Development Studies 10, no.2 (2018): 89-104. magiran.com/p1845281
طیبه علی اصغر پور، مهرداد نوابخش ، علیرضا محسنی تبریزی، (1397). 'بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)'، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 10(2)، صص.89-104. magiran.com/p1845281
Tayebeh Aliasgarpour, Mehrdad Navabakhsh , Alireza Mohseni Tabrizi, (2018). 'Sociological Study of the Decision Making Process in Political Behaviors with an Emphasis on the Role of Gender (Case of Study: Tabriz City)', Iranian Social Development Studies, 10(2), pp.89-104. magiran.com/p1845281
طیبه علی اصغر پور؛ مهرداد نوابخش ؛ علیرضا محسنی تبریزی. "بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)". فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 10 ،2 ، 1397، 89-104. magiran.com/p1845281
Tayebeh Aliasgarpour; Mehrdad Navabakhsh ; Alireza Mohseni Tabrizi. "Sociological Study of the Decision Making Process in Political Behaviors with an Emphasis on the Role of Gender (Case of Study: Tabriz City)", Iranian Social Development Studies, 10, 2, 2018, 89-104. magiran.com/p1845281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال