ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله درگاهی، محمدرضا سمرقندی، امیر کرمی، میترا محمدی، یاسر وزیری، (1397). بررسی غلظت باقیمانده آفت‫ کش ‫های فسفره آلی در منابع آب‫های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب استان کرمانشاه، مجله سلامت و بهداشت، 9(2)، 133-142. magiran.com/p1845306
A. Dargahi, M.R. Samarghandi, A. Karami, M. Mohammadi, Y. Vaziri, (2018). Investigation of Residual Concentrations of Organic Phosphorus Pesticides in Surface Water and Groundwater Sources Supplying Drinking Water of Kermanshah Province, Journal of Health, 9(2), 133-142. magiran.com/p1845306
عبدالله درگاهی، محمدرضا سمرقندی، امیر کرمی، میترا محمدی، یاسر وزیری، بررسی غلظت باقیمانده آفت‫ کش ‫های فسفره آلی در منابع آب‫های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب استان کرمانشاه. مجله سلامت و بهداشت، 1397؛ 9(2): 133-142. magiran.com/p1845306
A. Dargahi, M.R. Samarghandi, A. Karami, M. Mohammadi, Y. Vaziri, Investigation of Residual Concentrations of Organic Phosphorus Pesticides in Surface Water and Groundwater Sources Supplying Drinking Water of Kermanshah Province, Journal of Health, 2018; 9(2): 133-142. magiran.com/p1845306
عبدالله درگاهی، محمدرضا سمرقندی، امیر کرمی، میترا محمدی، یاسر وزیری، "بررسی غلظت باقیمانده آفت‫ کش ‫های فسفره آلی در منابع آب‫های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب استان کرمانشاه"، مجله سلامت و بهداشت 9، شماره 2 (1397): 133-142. magiran.com/p1845306
A. Dargahi, M.R. Samarghandi, A. Karami, M. Mohammadi, Y. Vaziri, "Investigation of Residual Concentrations of Organic Phosphorus Pesticides in Surface Water and Groundwater Sources Supplying Drinking Water of Kermanshah Province", Journal of Health 9, no.2 (2018): 133-142. magiran.com/p1845306
عبدالله درگاهی، محمدرضا سمرقندی، امیر کرمی، میترا محمدی، یاسر وزیری، (1397). 'بررسی غلظت باقیمانده آفت‫ کش ‫های فسفره آلی در منابع آب‫های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب استان کرمانشاه'، مجله سلامت و بهداشت، 9(2)، صص.133-142. magiran.com/p1845306
A. Dargahi, M.R. Samarghandi, A. Karami, M. Mohammadi, Y. Vaziri, (2018). 'Investigation of Residual Concentrations of Organic Phosphorus Pesticides in Surface Water and Groundwater Sources Supplying Drinking Water of Kermanshah Province', Journal of Health, 9(2), pp.133-142. magiran.com/p1845306
عبدالله درگاهی؛ محمدرضا سمرقندی؛ امیر کرمی؛ میترا محمدی؛ یاسر وزیری. "بررسی غلظت باقیمانده آفت‫ کش ‫های فسفره آلی در منابع آب‫های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب استان کرمانشاه". مجله سلامت و بهداشت، 9 ،2 ، 1397، 133-142. magiran.com/p1845306
A. Dargahi; M.R. Samarghandi; A. Karami; M. Mohammadi; Y. Vaziri. "Investigation of Residual Concentrations of Organic Phosphorus Pesticides in Surface Water and Groundwater Sources Supplying Drinking Water of Kermanshah Province", Journal of Health, 9, 2, 2018, 133-142. magiran.com/p1845306
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال