ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سادات آبادیان زاده، ولی درهمی، مهدی رضاییان، (1397). طراحی کنترل گر فازی با قابلیت تنظیم برخط برای کنترل بینامبنای بازوی ربات، مجله کنترل، 12(1)، 39-52. magiran.com/p1845542
Fatemeh Abadianzadeh, Vali Derhami , Mehdi Rezaeain, (2018). Designing a Fuzzy Controller for Visual Servoing of a Robot Manipulator with Online Adjustment Capability, Journal of Control, 12(1), 39-52. magiran.com/p1845542
فاطمه سادات آبادیان زاده، ولی درهمی، مهدی رضاییان، طراحی کنترل گر فازی با قابلیت تنظیم برخط برای کنترل بینامبنای بازوی ربات. مجله کنترل، 1397؛ 12(1): 39-52. magiran.com/p1845542
Fatemeh Abadianzadeh, Vali Derhami , Mehdi Rezaeain, Designing a Fuzzy Controller for Visual Servoing of a Robot Manipulator with Online Adjustment Capability, Journal of Control, 2018; 12(1): 39-52. magiran.com/p1845542
فاطمه سادات آبادیان زاده، ولی درهمی، مهدی رضاییان، "طراحی کنترل گر فازی با قابلیت تنظیم برخط برای کنترل بینامبنای بازوی ربات"، مجله کنترل 12، شماره 1 (1397): 39-52. magiran.com/p1845542
Fatemeh Abadianzadeh, Vali Derhami , Mehdi Rezaeain, "Designing a Fuzzy Controller for Visual Servoing of a Robot Manipulator with Online Adjustment Capability", Journal of Control 12, no.1 (2018): 39-52. magiran.com/p1845542
فاطمه سادات آبادیان زاده، ولی درهمی، مهدی رضاییان، (1397). 'طراحی کنترل گر فازی با قابلیت تنظیم برخط برای کنترل بینامبنای بازوی ربات'، مجله کنترل، 12(1)، صص.39-52. magiran.com/p1845542
Fatemeh Abadianzadeh, Vali Derhami , Mehdi Rezaeain, (2018). 'Designing a Fuzzy Controller for Visual Servoing of a Robot Manipulator with Online Adjustment Capability', Journal of Control, 12(1), pp.39-52. magiran.com/p1845542
فاطمه سادات آبادیان زاده؛ ولی درهمی؛ مهدی رضاییان. "طراحی کنترل گر فازی با قابلیت تنظیم برخط برای کنترل بینامبنای بازوی ربات". مجله کنترل، 12 ،1 ، 1397، 39-52. magiran.com/p1845542
Fatemeh Abadianzadeh; Vali Derhami ; Mehdi Rezaeain. "Designing a Fuzzy Controller for Visual Servoing of a Robot Manipulator with Online Adjustment Capability", Journal of Control, 12, 1, 2018, 39-52. magiran.com/p1845542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال