ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی راهدان، حسین بلندی، مصطفی عابدی، (1397). طراحی الگوریتم کالیبراسیون روی برد حسگر مغناطیسی ماهواره با استفاده از روش های پاسخ متمرکز و فیلتر کالمن دو مرحله ای، مجله کنترل، 12(1)، 25-37. magiran.com/p1845543
Ali Rahdan, Hossein Bolandi, Mostafa Abedi , (2018). Design of On Board Calibration Algorithms of Satellite Magnetometer based on Two Stage Centered Solution and Kalman Filter Methods, Journal of Control, 12(1), 25-37. magiran.com/p1845543
علی راهدان، حسین بلندی، مصطفی عابدی، طراحی الگوریتم کالیبراسیون روی برد حسگر مغناطیسی ماهواره با استفاده از روش های پاسخ متمرکز و فیلتر کالمن دو مرحله ای. مجله کنترل، 1397؛ 12(1): 25-37. magiran.com/p1845543
Ali Rahdan, Hossein Bolandi, Mostafa Abedi , Design of On Board Calibration Algorithms of Satellite Magnetometer based on Two Stage Centered Solution and Kalman Filter Methods, Journal of Control, 2018; 12(1): 25-37. magiran.com/p1845543
علی راهدان، حسین بلندی، مصطفی عابدی، "طراحی الگوریتم کالیبراسیون روی برد حسگر مغناطیسی ماهواره با استفاده از روش های پاسخ متمرکز و فیلتر کالمن دو مرحله ای"، مجله کنترل 12، شماره 1 (1397): 25-37. magiran.com/p1845543
Ali Rahdan, Hossein Bolandi, Mostafa Abedi , "Design of On Board Calibration Algorithms of Satellite Magnetometer based on Two Stage Centered Solution and Kalman Filter Methods", Journal of Control 12, no.1 (2018): 25-37. magiran.com/p1845543
علی راهدان، حسین بلندی، مصطفی عابدی، (1397). 'طراحی الگوریتم کالیبراسیون روی برد حسگر مغناطیسی ماهواره با استفاده از روش های پاسخ متمرکز و فیلتر کالمن دو مرحله ای'، مجله کنترل، 12(1)، صص.25-37. magiran.com/p1845543
Ali Rahdan, Hossein Bolandi, Mostafa Abedi , (2018). 'Design of On Board Calibration Algorithms of Satellite Magnetometer based on Two Stage Centered Solution and Kalman Filter Methods', Journal of Control, 12(1), pp.25-37. magiran.com/p1845543
علی راهدان؛ حسین بلندی؛ مصطفی عابدی. "طراحی الگوریتم کالیبراسیون روی برد حسگر مغناطیسی ماهواره با استفاده از روش های پاسخ متمرکز و فیلتر کالمن دو مرحله ای". مجله کنترل، 12 ،1 ، 1397، 25-37. magiran.com/p1845543
Ali Rahdan; Hossein Bolandi; Mostafa Abedi . "Design of On Board Calibration Algorithms of Satellite Magnetometer based on Two Stage Centered Solution and Kalman Filter Methods", Journal of Control, 12, 1, 2018, 25-37. magiran.com/p1845543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال